มหาวิทยาลัยพายัพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน... Welcome to Payap University


 

 

 มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาใหม่่ ประจำปีการศึกษา 2558
(โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...


******************************************************************************************************************

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอัตราค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ) คลิกดูรายละเอียด


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                                                                   ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241

แนะนำหลักสูตรการศึกษา
ปริญญาตรี - โท

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.-กรอ.

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ

(คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)


 แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
  แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ดุริยางคศาสตร์
คริสต์ศาสนศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนานาชาติ