มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
หน้าหลัก เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตร / แผนการศึกษา
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี

1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ

     1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
        (ยกเว้น
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์,
                                       นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

            

     1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชา
                   *** ผู้ที่สนใจสมัครใน 5 สาขาวิชา ต่อไปนี้
                   จะต้องเลือก
กรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น
                    ไม่สามารถเลือกเป็นสาขาอันดับ 2 หรือ 3 ***
           1.2.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์      คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
           1.2.2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์           คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
           1.2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์      
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
           1.2.4 สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
           1.2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
   คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

2. โครงการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน  
    สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา / จบ ปวส.
      คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            

3. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค

     ประจำปีการศึกษา 2559                                         
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
     3.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
     3.2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     3.3 โควตาภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559
   
  ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
ระดับปริญญาโท

            คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
หลักสูตรประกาศนียบัตร

        ผู้ช่วยพยาบาล           คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
วิทยาลัยนานาชาติ ( International College )

                    
(หลักสูตรนานาชาติ)   click here...
 
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ
         (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
         (Hospitality Industry Management)
ระดับปริญญาโท ( Graduate programs : M.A.)
 ภาษาศาสตร์
    (Linguistics)

 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
   (Teaching English to Speakers of Other Languages)

ระดับปริญญาเอก ( Graduate programs : Ph.D.)
 การสร้างสันติภาพ
    (Peace Building)
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักพัฒนานักศึกษา
 ศูนย์หนังสือ     - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด