หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | หลักสูตร/แผนการเรียน | อัตราค่าลงทะเบียนเรียน |

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี    ประจำปีการศึกษา 2558
1. โครงการรับตรงหลักสูตรปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2558
     1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา  (ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์)  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
     1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชา ได้แก่
            1.2.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์       คลิกดูรายละเอียดเพิ่มติมที่นี่...            
            1.2.2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์             คลิกดูรายละเอียดเพิ่มติมที่นี่...
            1.2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์          คลิกดูรายละเอียดเพิ่มติมที่นี่...            
            1.2.4 สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์      คลิกดูรายละเอียดเพิ่มติมที่นี่...
       คำชี้แจง
            1.ผู้ที่สนใจจะสมัครสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้เลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเท่านั้น 
            2.ผู้ที่สนใจจะสมัครใน 4 สาขาวิชานี้ ให้เลือกเป็น
อันดับ 1 เท่านั้น

2. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
     2.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
     2.2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     2.3 โควตาภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์

3. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558    ร่วมกับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย        คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่นี...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรปริญญาโท    ประจำปีการศึกษา 2558         คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่นี...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ประจำปีการศึกษา 2558         คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่นี...