มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
หน้าหลัก หลักสูตร / แผนการศึกษา Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 
* หมายเหต- ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ จะใช้สำหรับการสมัครของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในบางสาขาวิชา เท่านั้น
ส่วนสาขาที่มีการสอบ จะต้องสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง...         ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2   ปีการศึกษา 2559 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เฉพาะสาขาที่กำลังเปิดรับสมัคร

โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 245607 ในวันและเวลาราชการ

ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559  (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน - 16 ธันวาคม 2559)
( สมัครทางไปรษณีย์ - ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559,  สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
( มหาวิทยาลัยพายัพ จะปิดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2559  ถึง วันที่ 3 ม.ค. 2560 )
เปิดเรียน 4 มกราคม 2560
          หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มกราคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มกราคม 2560    
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) 
                                   คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)
( International College )
  click here...
 
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ       
        (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ       
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    
        (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
        (Hospitality Industry Management)
      คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์

คณะบัญชี
การเงินและการธนาคาร

การบัญชี
การเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560  (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)
เปิดเรียน 1 สิงหาคม 2560
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560    
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560)

ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรไทย)    เปิดรับสมัครแล้ว

1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ

      1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา (ที่ไม่มีการสอบ)      คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
                                     (ยกเว้น
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์,
                                         นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

            

      1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชา (ที่มีการสอบ)
                   *** ผู้ที่สนใจสมัครใน 5 สาขาวิชา ต่อไปนี้
                   จะต้องเลือก
กรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น
                    ไม่สามารถเลือกเป็นสาขาอันดับ 2 หรือ 3 ***

   
         1.2.1 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์           คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            1.2.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            1.2.3 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์                       - รอประกาศ -
            1.2.4 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            1.2.5 รับตรง เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)      - รอประกาศ -
                      
2. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค
  ประจำปีการศึกษา 2560

      2.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...


ระดับปริญญาโท
                  คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ประจำปีการศึกษา 2560
                  คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)
( International College )
  click here...
 
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ
         (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
         (Hospitality Industry Management)
ระดับปริญญาโท ( Graduate programs : M.A.)
 ภาษาศาสตร์
    (Linguistics)

 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
    (Teaching English to Speakers of Other Languages)

ระดับปริญญาเอก ( Graduate programs : Ph.D.)
 การสร้างสันติภาพ
    (Peace Building)
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักพัฒนานักศึกษา
 ศูนย์หนังสือ     - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด