หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | หลักสูตร/แผนการศึกษา | อัตราค่าลงทะเบียนเรียน | ประกาศผลการคัดเลือก |
 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี   ประจำภาคการศึกษาที่ 2   ปีการศึกษา 2558
1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในระดับปริญญาตรีปกติ และรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนภายใน/ต่างสถาบัน  
     1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา
             (
ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน ) 
             ( เปิดรับสมัคร และรายงานตัว พร้อมลงทะเบียนเรียน )
 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...

ระดับปริญญาโท    ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558
       
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต         คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2559

1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2559
     1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา
             (ยกเว้น
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ) 
             ( เปิดรับสมัคร และรายงานตัว พร้อมลงทะเบียนเรียน   ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 )

     1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชา ได้แก่
            1.2.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
            1.2.2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
            1.2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
            1.2.4 สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
            1.2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
             ( เปิดรับสมัคร   ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 )

2. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค
ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
     3.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
     3.2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     3.3 โควตาภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559   
       ร่วมกับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย        คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------