หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | หลักสูตร/แผนการศึกษา | อัตราค่าลงทะเบียนเรียน | ประกาศผลการคัดเลือก |
 
 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี    ประจำปีการศึกษา 2558
1. โครงการรับตรงหลักสูตรปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2558
     1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา  (ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) )  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
     1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชา ได้แก่
            1.2.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์       คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...            
            1.2.2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์             คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
            1.2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์          คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...            
            1.2.4 สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์      คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
            1.2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)      คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
       คำชี้แจง
            1.ผู้ที่สนใจจะสมัครสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้เลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเท่านั้น 
            2.ผู้ที่สนใจจะสมัครใน 5 สาขาวิชานี้ ให้เลือกเป็น
อันดับ 1 เท่านั้น

2. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
     2.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
     2.2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     2.3 โควตาภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558    ร่วมกับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย        คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรปริญญาโท    ประจำปีการศึกษา 2558         คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ประจำปีการศึกษา 2558         คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...