มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
หน้าหลัก   หลักสูตร / แผนการศึกษา
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 
* หมายเหตุ - ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ จะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559
                                            และจะกรอกได้เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ...เท่านั้น
ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (เฉพาะสาขาที่กำลังเปิดรับสมัคร)
โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 245607 ในวันและเวลาราชการ

ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559  (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559)
เปิดเรียน 4 มกราคม 2560
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มกราคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มกราคม 2560    
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559)
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)    คลิกดูรายละเอียดที่นี่... วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)
( International College )
  click here...
 
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ       
        (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ       
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    
        (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
        (Hospitality Industry Management)
      คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์

คณะบัญชี
การเงินและการธนาคาร

การบัญชี
การเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560  (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)
เปิดเรียน 1 สิงหาคม 2560
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560    
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560)

ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรไทย)    เปิดรับสมัครแล้ว

1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ

   
   1.1 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์               คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
      1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์         คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

 หมายเหตุ - สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ กรุณารอดูประกาศในโอกาสต่อไป

            
2. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค
  ประจำปีการศึกษา 2560

      2.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ประจำปีการศึกษา 2560
                  คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

 
 
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักพัฒนานักศึกษา
 ศูนย์หนังสือ     - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด