มหาวิทยาลัยพายัพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน... Welcome to Payap University


 


 มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

 มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาใหม่โควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง ได้แก
1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โควตาภาคเหนือ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โควตาภาคใต้ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

            ******************************************************************************************************************

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอัตราค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ) คลิกดูรายละเอียด


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                                                                   ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241

แนะนำหลักสูตรการศึกษา
ปริญญาตรี - โท

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.-กรอ.

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ

(คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)


 แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
  แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ดุริยางคศาสตร์
คริสต์ศาสนศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนานาชาติ