มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  สำหรับภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
หน้าหลัก หลักสูตร / แผนการศึกษา Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
( เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560 )

เปิดเรียน 3 มกราคม 2561
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 มกราคม 2561 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 มกราคม 2561    
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560)

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)    คลิกดูรายละเอียดที่นี่... วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)
( International College )
  click here...
 
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ       
        (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ       
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    
        (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
        (Hospitality Industry Management)
      คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจ

การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์

คณะบัญชี
การเงินและการธนาคาร

การบัญชี
การเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ

เขตแม่คาว   
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักพัฒนานักศึกษา
 Boonnak Shop      - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด