มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ( เว้นวันหยุดราชการ )


  
   
มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในช่วงพิเศษ สุดท้าย
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2557
 โดยสามารถเลือกสมัคร ฟรี ! ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่... ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ. เชียงใหม
2. สมัครออนไลน์ (On-line) ผ่านเว็บไซต
โดยคลิกที่นี่...

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241

******************************************************************************************************

  
มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ดังต่อไปนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2557
(ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป)
    คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2557
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น  คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่...

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอัตราค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ) คลิกดูรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241

แนะนำหลักสูตรการศึกษา
ปริญญาตรี - โท

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.-กรอ.

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ

(คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)


 แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
  แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ดุริยางคศาสตร์
คริสต์ศาสนศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนานาชาติ