หลักสูตรที่เปิดรับสมัครระดับ :
     
นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปกติ 6 ปี)
     
     
จิตวิทยา (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเท่านั้น
     
     
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
รับเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีน
     
     
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
คริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     
     
ดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
     

Payap University  | e - Registrar