********
ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053 851478 ต่อ 240 . 241