ประกาศจากศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053 245607