ประกาศจากศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรุณายื่นสมัครเข้าศึกษาต่อฯ ได้ด้วยตนเองที่...ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053 245607