คุณสมบัติผู้สมัคร
     
คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรระดับ : ทั้งหมด 21 หลักสูตร
 
ที่หลักสูตร / สาขาวิชาการสมัครผ่านออนไลน์หมายเหตุ
1 การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
2 การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
3 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
4 การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
5 การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปกติ 6 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562 โดยวิธีการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pradmission.payap.ac.th
6 การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
7 คริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562 โดยวิธีการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pradmission.payap.ac.th
8 จิตวิทยา (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
9 ดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562 โดยวิธีการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pradmission.payap.ac.th
10 นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
11 นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
12 นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
13 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562 โดยวิธีการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pradmission.payap.ac.th
14 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562 (รับเฉพาะชาวต่างชาติ เท่านั้น-hold citizenship of a foreign country)
15 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
16 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
17 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
18 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
20 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562
21 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) <= เปิดรับสมัคร เทอม 1/2562