ปฏิทินการคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)  ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

20 - 27 พฤษภาคม 2560   : สมัครเลือกมหาวิทยาลัย / สาขาวิชา   
                                          ทาง website : http://a.cupt.net/admissions.php   หรือ   คลิกที่นี่

15 มิถุนายน 2560             : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
                                          ทาง website : http://a.cupt.net/admissions.php   หรือ   คลิกที่นี่

            กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
    การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ในระบบกลาง (Admissions)
     ประจำปึการศึกษา 2560

  • สำหรับคณะวิชาอื่น ๆ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ)         

            - สอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องตรวจร่างกาย)  ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30 น.
 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่         
- ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ คือ
                         1.1  บัตรประชาชนตัวจริง (มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) และสำเนาบัตรประชาชน ....จำนวน  1 ฉบับ
                         1.2  สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ1.) ฉบับสำเร็จการศึกษา ...จำนวน  1 ฉบับ

  • สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติทุกสาขาวิชา)

            - สอบสัมภาษณ์ และสอบภาษาอังกฤษ (PYU Test)  ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30 น.
 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่         
- ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ คือ
                         1.1  บัตรประชาชนตัวจริง (มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) และสำเนาบัตรประชาชน ....จำนวน  1 ฉบับ
                         1.2  สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ1.) ฉบับสำเร็จการศึกษา ...จำนวน  1 ฉบับ

  การเดินทางไป มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว