การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง Admissions ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
1 ก.ค. 2557
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
1 ก.ค. 2557
   

 

 
ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน 77 จังหวัด)
4 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย
4 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนหอพักนักศึกษา
4 ก.ค. 2557

 

 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี ในโครงการโควตาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการโควตาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ขยายระยะเวลาการรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ยกเว้นวันหยุดราชการ)
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241
29 พ.ย. 2556

 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี  ระบบโควตารับตรง (โควตาโรงเรียน ) ผ่านครูแนะแนว
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ โควตารับตรง (โควตาโรงเรียน) ผ่านครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557
27 ก.พ. - 26 มี.ค. 2557
   

 


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี (ผ่านระบบรับตรง)
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
10 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 ) (จากการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557)
21 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1 (จากการสอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557)
28 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 (จากการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557)
10 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ (ครั้งที่ 1) กรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นอันดับ 1 แล้วไม่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2
10 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557
10 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (จากการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557)
24 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ตัวจริง) (จากการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557)
28 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (อันดับสำรอง) (จากการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557)
28 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เป็นอันดับ 1 แล้วไม่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2
28 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1) จากการสอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557
12 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2 )
13 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (จากการสอบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557)
19 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 (ตัวจริง) (จากการสอบเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557)
27 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 (อันดับสำรอง) (จากการสอบเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557)
27 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ (ครั้งที่ 2) กรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นอันดับ 1 แล้วไม่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2
27 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)
7 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) จากการสอบเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557
15 ก.ค. 2557

 

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาภูมิภาค ปีการศึกษา 2557

การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
10 ม.ค. 2557
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
10 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ (เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2557) ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
7 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร
7 ก.พ. 2557
   
การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
17 ก.พ. 2557
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
17 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557) ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร
14 มี.ค. 2557
   
การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
21 ก.พ. 2557
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
21 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร
14 มี.ค. 2557
   

 

 

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
    แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว