การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาภูมิภาค ปีการศึกษา 2558

การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
8 ม.ค. 2558
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
8 ม.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ )
26 ม.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
6 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ )
6 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ )
6 ก.พ. 2558
   
การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
27 ม.ค. 2558
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
27 ม.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์, และหลักสูตรนานาชาติ )
2 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
6 ก.พ. 2558
   
การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
5 ก.พ. 2558
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
5 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์, และพยาบาลศาสตร์ )
16 ก.พ. 2558
   

 

 

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ