การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี ในโครงการโควตาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการโควตาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ขยายระยะเวลาการรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ยกเว้นวันหยุดราชการ)
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241
29 พ.ย. 2556

 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี  ระบบโควตารับตรง (โควตาโรงเรียน ) ผ่านครูแนะแนว
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ โควตารับตรง (โควตาโรงเรียน) ผ่านครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557
27 ก.พ. - 26 มี.ค. 2557

 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี (ผ่านระบบรับตรง)
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
10 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 ) (จากการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557)
21 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1 (จากการสอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557)
28 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 (จากการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557)
10 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ (ครั้งที่ 1) กรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นอันดับ 1 แล้วไม่่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2
10 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557
10 เม.ย. 2557
ประกาศ-สำหรับกรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เป็นอันดับ 1 แล้วไม่่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2 จะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 29 เมษายน 2557  

 

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาภูมิภาค ปีการศึกษา 2557

การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
10 ม.ค. 2557
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
10 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ (เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2557) ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
7 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร
7 ก.พ. 2557
   
การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
17 ก.พ. 2557
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
17 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557) ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557) เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร
14 มี.ค. 2557
   
การสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
21 ก.พ. 2557
กำหนดการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ
21 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ )
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
14 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ จากการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร
14 มี.ค. 2557

 

 

 

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
    แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว