ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ  ระดับปริญญาโท
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 6 (หลักสูตรนิติศาสรมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
5 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 5 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
11 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 1 - 5 (หลักสูตรนิติศาสรมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
4 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 2 (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ ) จากการสอบเมื่อวันที่ 26 - 30 เมษายน 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
4 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 4 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
5 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
12 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 3 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
9 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 2 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
9 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 1 (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ ) จากการสอบเมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
2 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 1 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) จากการสอบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
8 ธ.ค. 2560

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ( รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297

 

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ