ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561

 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ  ระดับปริญญาตรี ( โดยวิธีรับตรง )
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 3)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
9 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 3 )    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
2 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 3)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
26 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 
31 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 6) จากการสอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 
30 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตารับตรงร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) 
28 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 2 ) จากการสอบเมื่อวันที่ 19 - 30 เมษายน 2561 
4 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 5) จากการสอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 
2 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 2)   สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
1 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นอันดับ 1 แล้วไม่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2 (จากรอบรับตรงครั้งที่ 2) 
1 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 2 )   สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
23 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (ตัวจริง)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
10 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (ตัวสำรอง)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
10 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นอันดับ 1 แล้วไม่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2 
10 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 2 )    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
4 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (จากการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
3 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 2)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
28 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 4) จากการสอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 
28 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
27 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 3) จากการสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
28 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 1)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
22 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่ออันดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 1)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
22 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นอันดับ 1 แล้วไม่ผ่าน  แต่เลือกสาขาวิชาอื่นเป็นอันดับที่ 2 (จากรอบรับตรงครั้งที่ 1) 
22 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 1 )   สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
14 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 1 )   สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
7 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 1 ) จากการสอบเมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 
2 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง ครั้งที่ 1)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 2) จากการสอบเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 
31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 1) จากการสอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
29 พ.ย. 2560


ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และอัตราค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด


สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833


  
การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ