หมายเหตุ - เป็นการประกาศผลฯ สำหรับคณะ/สาขาที่มีการสอบ เท่านั้น  
                     ส่วนคณะหรือสาขาที่ไม่มีการสอบ สามารถตรวจสอบ  โดยคลิกที่นี่...
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาตรี
ผ่านระบบกลาง Admissions 2560 คลิกที่นี่...
   
ผ่านระบบโควตาภูมิภาค โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
ผ่านระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  หมายเหตุ :- สำหรับกรณีผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาเหล่านี้ เป็นอันดับ 1 แล้วไม่ผ่านการคัดเลือก แต่ได้เลือกสาขาวิชาอื่น เป็นอันดับที่ 2 ไว้ด้วย  กรุณาคลิกที่นี่...เพื่อดูประกาศผล
หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241 (ในวัน-เวลาราชการ)
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์  (ภาคพิเศษ)
   
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท
ผ่านระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ ทุกสาขาวิชา
   
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผ่านระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ   ผู้ช่วยพยาบาล
คริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตร)
   

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ