ครั้งที่ 1   (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 2  

(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )
กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์
                               1 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2559
( ทางไปรษณีย์ -
ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 19 พ.ค. 59)
( ทางออนไลน์ -
สุดท้ายวันที่ 19 พ.ค. 59 หมดเวลาสมัคร 17.00 น. )

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

1 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2559
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 9 -17 เมษายน 2559 )


สอบสัมภาษณ์ (ให้ผู้สมัครนำแฟ้มสะสมงานมาด้วย)
สอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ และ
สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

16 มิถุนายน 2559   เวลา 08.00 น.
เวลา 08.00 น. ณ ชั้น 2  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

24 มิถุนายน 2559
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...

รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
27 มิถุนายน  -   8 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
28 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.00 น.  ณ อาคารสายธารธรรม
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2559
1 สิงหาคม 2559
  แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
       แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือ เทียบเท่า
    (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559)
2.  รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
3.  มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
(ให้นำแฟ้มสะสมงานของตนเองมาในวันสัมภาษณ์ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)


ก.  เอกสารที่ส่งให้ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
      1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
           หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
           หรือ กรอกใบสมัครออนไลน
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) .......................................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      4. สำเนาใบรับรองการรับบัพติศมา หรือจดหมายรับรองจากคริสตจักร ที่ระบุวันเดือนปีที่ผู้สมัครรับบัพติศมา และยืนยันว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ฯ
      5. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
      6. คำพยานชีวิตที่กล่าวถึงประสบการณ์กับพระเจ้า และระบุเป้าหมายในการรับใช้ในอนาคต (อย่างน้อยหนึ่งหน้ากระดาษ A4 กรุณาพิมพ์)
      7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)..........................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ข. เอกสารตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
    ที่ผู้รับรองจะต้องนำส่งให้วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โดยตรง
 
          1.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          2.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากผู้นำคริสเตียนในคริสตจักร หรือคณะ หรือองค์กร (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          3.  หากจบจากสถาบันพระคริสต์ธรรมอื่น จะต้องมีใบรับรองความประพฤติจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
                  (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ค. แฟ้มสะสมงาน (ให้นำแฟ้มสะสมงานของตนเองมาในวันสัมภาษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)

สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 3 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1  สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2  สมัครด้วยการกรอกใบสมัครออนไลน  คลิกที่นี่...

ช่องทางที่ 3  สมัครทางไปรษณีย์

1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี (โดยเลือก อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก) ดังนี้
                   3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัต ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ...

เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ :   เชียงใหม่ 50000
ชื่อผู้รับเงิน :   หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อผู้ฝากเงิน :   ชื่อของผู้สมัคร

                              *  แล้วให้แนบธนาณัติ (ต้นฉบับ-ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัครด้วย

         หรือ   3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท กระแสรายวัน 
                           เลขที่บัญชี  468-035701-7  ( ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 )
 (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)

                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย


         หรือ   3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์
                           ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)
                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย

ข้อ 4. บรรจุใบสมัคร, เอกสารการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือธนาณัติ และเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามข้อ 1, 2 และ 3
          ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Download
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี โทร. 0-5324-9508

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ