ครั้งที่ 1   (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 2       หมายเหตุ :- หากผู้สมัครรายงานตัวครบตามจำนวนแล้ว ทางสาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์โดยการงดรับสมัครในครั้งถัดไป
(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )

สมัครทางไปรษณีย์
ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...
                                 3 มกราคม - 23 มีนาคม 2561
( ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 23 มี.ค. 2561 )

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

  3 มราคม - 30 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )


สอบสัมภาษณ์                                    
สอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ และ
สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ          

19 - 20 เมษายน 2561   เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ชั้น 2  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )

4 พฤษภาคม 2561   คลิกที่นี่...

รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
7 - 18 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1 มิถุนายน 2561   เวลา 08.00 น.
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561
4 มิถุนายน 2561
  แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
       แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือ เทียบเท่า
    (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561)
2.  รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
3.  มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
4.  ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


ก.  เอกสารที่ส่งให้ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
        1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
             หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
        2. รูปถ่ายหน้าตรง (สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา)  ขนาด 1 นิ้ว .....................1 รูป
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) เช่น ใบ ปพ.1...................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. สำเนาใบรับรองการรับบัพติศมา หรือจดหมายรับรองจากคริสตจักร ที่ระบุวันเดือนปีที่ผู้สมัครรับบัพติศมา และยืนยันว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ฯ
        6. จดหมายรับรองจากคณะธรรมกิจของคริสตจักร หรือคณะกรรมการของคริสตจักรที่ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ระบุการรับทราบ
             และรับรองผู้สมัครในการสมัครเรียน Download แบบฟอร์ม
        7. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
        8.  แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี Download แบบฟอร์ม
        9. จดหมายรับรองการให้ทุนจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา (ระบุจำนวนทุนการศึกษาและระยะเวลาที่จะได้รับการสนับสนุน Download แบบฟอร์ม
      10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)..........................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      11. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ข. เอกสารตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
    ที่ผู้รับรองจะต้องนำส่งให้วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โดยตรง
 
          1.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          2.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากผู้นำคริสเตียนในคริสตจักร หรือคณะ หรือองค์กร (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          3.  หากจบจากสถาบันพระคริสต์ธรรมอื่น จะต้องมีแบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ในสถาบันที่สำเร็จการศึกษามา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 2 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1  กรณีสมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2  กรณีสมัครทางไปรษณีย์    ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.-

ขั้นตอนที่ 1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี (โดยเลือก อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก) ดังนี้
                   3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัต ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ...

เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ :   เชียงใหม่ 50000
ชื่อผู้รับเงิน :   หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อผู้ฝากเงิน :   ชื่อของผู้สมัคร

                              *  แล้วให้แนบธนาณัติ (ต้นฉบับ-ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัครด้วย

         หรือ   3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท กระแสรายวัน 
                           เลขที่บัญชี  468-035701-7  ( ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 )
 (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)

                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย


         หรือ   3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์
                           ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)
                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย

ขั้นตอนที่ 4. บรรจุใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัคร, เอกสารการโอนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านธนาคารหรือธนาณัต
                
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3       ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Download
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีโทร. 053 851478 ต่อ 6220, 6226
โทรสาร/สายตรง 053 249508
 Email: mcd@payap.ac.th
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ