ครั้งที่ 1   (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 2        หมายเหตุ :- หากผู้สมัครรายงานตัวครบตามจำนวนแล้ว ทางสาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์โดยการงดรับสมัครในครั้งถัดไป
(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )

สมัครทางไปรษณีย์
ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...
                                 7 มกราคม - 22 มีนาคม 2562
( ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 22 มี.ค. 2562 )

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

  7 มกราคม - 29 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )


    - สอบสัมภาษณ์ (ให้ผู้สมัครนำแฟ้มสะสมงานมาด้วย)
- สอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ และ                
- สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ                         

22 - 23 เมษายน 2562   เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ชั้น 2  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )

3 พฤษภาคม 2562   คลิกที่นี่...

รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
6 - 17 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง -
 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562
4 มิถุนายน 2562
  แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
       แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือ เทียบเท่า
    (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2562 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2562  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562)
2.  รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
3.  มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
4.  ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


ก)  เอกสารที่ส่งให้ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
        1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
             หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
        2. รูปถ่ายหน้าตรง (สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา)  ขนาด 1 นิ้ว .....................1 รูป
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) เช่น ใบ ปพ.1...................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)..........................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        6. สำเนาใบรับรองการรับบัพติศมา หรือจดหมายรับรองจากคริสตจักร ที่ระบุวันเดือนปีที่ผู้สมัครรับบัพติศมา และยืนยันว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ฯ
        7. จดหมายรับรองจากคณะธรรมกิจของคริสตจักร หรือคณะกรรมการของคริสตจักรที่ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ระบุการรับทราบ
             และรับรองผู้สมัครในการสมัครเรียน Download แบบฟอร์ม
        8. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
        9.  แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี Download แบบฟอร์ม
      10. จดหมายรับรองการให้ทุนจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา (ระบุจำนวนทุนการศึกษาและระยะเวลาที่จะได้รับการสนับสนุน Download แบบฟอร์ม

ข) เอกสารตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
    ที่ผู้รับรองจะต้องนำส่งให้วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โดยตรง
 
          1.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          2.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากผู้นำคริสเตียนในคริสตจักร หรือคณะ หรือองค์กร (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          3.  หากจบจากสถาบันพระคริสต์ธรรมอื่น จะต้องมีแบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ในสถาบันที่สำเร็จการศึกษามา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ค) แฟ้มสะสมงาน
          - ให้นำแฟ้มสะสมงานของตนเองมาในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม

สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 2 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1  กรณีสมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2  กรณีสมัครทางไปรษณีย์    ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.-

ขั้นตอนที่ 1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. บรรจุใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัคร
                
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1, 2       ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Download
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา   อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน)  อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา  อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีโทร. 053 851478 ต่อ 6220, 6226
โทรสาร/สายตรง 053 249508
 Email: mcd@payap.ac.th
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com