ระดับปริญญาโท

(ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
กรุณาเลือกคลิกดูกำหนดการรับสมัคร ในสาขาที่ต้องการ                                                         

บริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
นิติศาสตร   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   

ดุริยางคศาสตร์   หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  
คริสต์ศาสนศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   


Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท   

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ดูรายละเอียด


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com