ระดับปริญญาโท

(ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2   ปีการศึกษา 2561   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
กรุณาเลือกคลิกดูกำหนดการรับสมัคร ในสาขาที่ต้องการ                                                         

บริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หมายเหตุ - รับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาตรีตรงสาย เท่านั้น )

ดุริยางคศาสตร์   หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต


Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท   

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ดูรายละเอียด


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ