ระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561
กรุณาเลือกคลิกดูกำหนดการรับสมัคร ในสาขาที่ต้องการ                                                          

บริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิติศาสตร   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


คริสต์ศาสนศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   


  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท   

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ดูรายละเอียด


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ