เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
กรุณาเลือกคลิกดูกำหนดการรับสมัคร ในสาขาที่ต้องการ

บริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิติศาสตร   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


คริสต์ศาสนศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   


  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท   หรือ   คลิกที่นี่...

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ดูรายละเอียด


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ