มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
หน้าหลัก หลักสูตร / แผนการศึกษา Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 
* หมายเหต- ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ จะใช้สำหรับการสมัครของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในบางสาขาวิชา เท่านั้น
ส่วนสาขาที่มีการสอบ จะต้องสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง...         

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560  (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)
เปิดเรียน 1 สิงหาคม 2560
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560    
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560)

ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรไทย)    เปิดรับสมัครแล้ว

1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ

      1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา (ที่ไม่มีการสอบ)      คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
                                     (ยกเว้น
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์,
                                         นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

            

      1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชา (ที่มีการสอบ)
                   *** ผู้ที่สนใจสมัครใน 5 สาขาวิชา ต่อไปนี้
                   จะต้องเลือก
กรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น
                    ไม่สามารถเลือกเป็นสาขาอันดับ 2 หรือ 3 ***

   
         1.2.1 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์           คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            1.2.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            1.2.3 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์                คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            1.2.4 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
            1.2.5 รับตรง เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)   คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

2. โครงการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน   
   
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา / จบ ปวส.       คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
                      
3. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค
  ประจำปีการศึกษา 2560

      3.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

4. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
   
  ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย      - รอประกาศ -


ระดับปริญญาโท
                  คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ประจำปีการศึกษา 2560
                  คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)
( International College )
  click here...
 
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ
         (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
         (Hospitality Industry Management)
ระดับปริญญาโท ( Graduate programs : M.A.)
 ภาษาศาสตร์
    (Linguistics)

 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
    (Teaching English to Speakers of Other Languages)

ระดับปริญญาเอก ( Graduate programs : Ph.D.)
 การสร้างสันติภาพ
    (Peace Building)
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักพัฒนานักศึกษา
 ศูนย์หนังสือ     - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด