หน้าหลัก หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

 

ภาคการศึกษาที่ 2   ปีการศึกษา 2562
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป)  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดเรียน 21 ตุลาคม 2562
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2562 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2562    
                         ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562)

ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรไทย)     เปิดรับสมัครแล้ว
1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ

      1.1 กำหนดการรับตรงทุกสาขาวิชา (ที่ไม่มีการสอบ)     คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
                     - มีคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
      จิตวิทยา ***
      ภาษาอังกฤษ
      ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ***
      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ***
คณะบริหารธุรกิจ
      การตลาด
      การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
      การจัดการ
          - วิชาเอก การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
          - วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
     
การบัญชี
     
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาศาสตร์
     
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ***
     
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ***
คณะนิเทศศาสตร์
     
นิเทศศาสตร
คณะนิติศาสตร์
       
นิติศาสตร์

      1.2 กำหนดการรับตรง เฉพาะสาขาวิชา (ที่มีการสอบ)

             *** ผู้ที่สนใจสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น  ไม่สามารถเลือกเป็นสาขาอันดับ 2 **

1.2.1 กำหนดการรับตรง
       เฉพาะสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

หมายเหตุ : สำหรับสาขาวิชา คริสต์ศาสนศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
                      จะไม่เปิดรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562
 
ระดับปริญญาโท          คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
 
วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)    ( International College )     click here...
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ
         (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
         (Hospitality Industry Management)
ระดับปริญญาโท ( Graduate programs : M.A.)
 ภาษาศาสตร์
    (Linguistics)

 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
    (Teaching English to Speakers of Other Languages)
ระดับปริญญาเอก ( Graduate programs : Ph.D.)
 การสร้างสันติภาพ
    (Peace Building)
 
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
( เขตแม่คาว)
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักกิจการนักศึกษา
 Boonnak Shop      - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา,
          วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด
ศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com