เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) รอบพิเศษ   สำหรับภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2562 (เปิดรับสมัครทุกวัน)


มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)
*** รอบพิเศษ ***
ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562
  รับสมัคร -> ระหว่างวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2562
เริ่มเรียน -> วันที่ 1 กรกฎาคม 2562            

กำหนดการรับสมัคร รอบพิเศษ   (นักศึกษาพิเศษ - ศึกษาบางรายวิชา)
สมัครด้วยตนเอง
ณ  ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม... โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241
15 - 30 มิถุนายน 2562
เปืดทำการทุกวัน
(เสาร์ - อาทิตย์  เปิดทำการ เวลา 09.00 - 15.00 น.)
(จันทร - ศุกร์     เปิดทำการ เวลา 08.30 - 16.00 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
  (จะทราบผลฯ  ณ วันที่สมัคร)
                                                                                                คลิกที่นี่...
รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ณ วันที่สมัคร หรือ ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในการประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์  คลิกที่นี่...

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562

1 กรกฎาคม 2562

 
ก) คุณสมบัติเบื้องต้น

      1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2562 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2562    
                         ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถย้ายเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562)

      2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
      3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หมายเหตุ : การรับเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษนี้ หมายความว่า จะศึกษาเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไปก่อน
                และนักศึกษาฯจะต้องดำเนินการลาออก  แล้วสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ในสาขาที่สนใจ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
                (ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562)  สำหรับรายวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยจะทำการเทียบโอนรายวิชา
                ได้รับผลการเรียน CE ในสาขาใหม
   โปรดดูสาขาที่จะเปิดรับในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ที่ภาคผนวก ด้านล่าง.

  
1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
     หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา   
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ...................................................   1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (เช่น ปพ.1) (ถ้ามี)................................ ..................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
 
                 กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

   สำหรับนักศึกษาพิเศษ   ภาคการศึกษาที่ 1/2562                                                                                               
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าเล่าเรียน 23,250 + ค่าบำรุง 5,000 + ค่าประกันของเสียหาย 2,500 + ค่าสมัคร 200 บาท) รวมเป็นเงิน 30,950 บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หากประสงค์จะอยู่หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 5,300 บาท เข้าหอพักในวันที่ 29 มิถุนายน 2562
ติดต่อ...จองหอพักมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
จองด้วยตนเอง หรือ เว็บไซต์ http://homes.payap.ac.th/
-หอพักหญิง อัลฟา โทร. 053-851478 ต่อ 4605, 4606, 4608
-หอพักชาย โอเมกา โทร. 053-851478 ต่อ 4610, 4611, 4612

ภาคผนวก : คณะ/สาขาที่จะเปิดรับในภาคการศึกษาที่ 2/2562  มีดังต่อไปนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      นวัตกรรมการประกอบการ
          ทางสังคม

      จิตวิทยา
      ภาษาอังกฤษ

คณะนิเทศศาสตร์
      นิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
      การตลาด
      การจัดการ
            (-วิชาเอก การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)
            (-วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
            (-วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

      การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 


คณะนิติศาสตร์
       นิติศาสตร์


คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
      การบัญชี
      การเงินและการธนาคาร


คณะวิทยาศาสตร์
      วิทยาการคอมพิวเตอร์
      วิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิทยาลัยดุริยศิลป์
      ดุริยางคศาสตร์
          (รับเฉพาะผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติดนตรี)

ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
( เขตแม่คาว)
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
     e-Registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักกิจการนักศึกษา
 Boonnak Shop      - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา,
          วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ  แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว   แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ

ศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com