เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
                               ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2560
สำหรับคณะ/สาขา ที่ไม่ต้องสอบ

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
      จิตวิทยา
      ภาษาอังกฤษ
      ภาษาและวัฒนธรรมจีน
      ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


คณะบริหารธุรกิจ
      การตลาด
      การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
      การจัดการ
          (วิชาเอก การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)
      การจัดการ
          (วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
      การจัดการ
          (วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)


คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
      การบัญชี
      การเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาศาสตร์
      วิทยาการคอมพิวเตอร์
      วิศวกรรมซอฟต์แวร์
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

คณะเศรษฐศาสตร์
      เศรษฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
      นิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
       นิติศาสตร์


กำหนดการรับตรง สำหรับคณะ/สาขา ที่ไม่ต้องสอบ
(ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มีกำหนดการรับตรงเฉพาะ คลิกดูที่ด้านล่าง)
สมัครด้วยตนเอง
ณ  ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เปิดบริการทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ี                        (จะทราบผลฯ  ณ วันที่สมัคร)                                      
                                                                                                        คลิกที่นี่...
รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ณ วันที่สมัคร หรือ ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในใบพิจารณาผลการคัดเลือกฯ
หรือ การประกาศผลฯนั้นๆ ทางเว็บไซต์  คลิกที่นี่...
ติดต่อ...จองหอพักมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
จองด้วยตนเอง หรือ เว็บไซต์ http://homes.payap.ac.th/

-หอพักหญิง อัลฟา โทร. 053-851478 ต่อ 4605, 4606, 4608
-หอพักชาย โอเมกา โทร. 053-851478 ต่อ 4610, 4611, 4612
-บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทร. 053-851478 ต่อ 4600   
ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป     - ดูรายละเอียด คลิกที่นี่...-

- คู่มือหอพักนักศึกษา เขตแม่คาว   คลิกที่นี่...-

  ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

- ดูรายละเอียด  คลิกที่นี่...-

                             ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
24 กรกฎาคม 2560
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2560

1 สิงหาคม 2560

 ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
ก) คุณสมบัติทั่วไป

      1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560    
                         ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560)

      2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
      3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

ข) คุณสมบัติเฉพาะทาง สำหรับผู้สมัคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
      1. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย  เท่านั้น
      2. นักศึกษาจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 4  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ   ส่วนชั้นปีที่ 2 และ 3 จะต้องไปศึกษาที่
           Shanghai Normal University ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

           (หมายเหตุ - หลังจากสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับปริญญาบัตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ)

ค) คุณสมบัติเฉพาะทาง สำหรับผู้สมัคร คณะวิทยาศาสตร
       1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
                ต้องผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
                และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

       2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
                ต้องผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
                และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
                เช่น พิการ โรคผิวหนัง โรคเท้าช้าง เป็นต้น  (หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า หรือ
                อนุปริญญา ในประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
  
1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
     หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา   
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.......................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) ......................................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)...........................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
    ดังต่อไปนี้...
  สมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241
 
เฉพาะคณะ/สาขา ที่มีการสอบ    (กรุณาคลิกตามสาขาวิชา เพื่อดูกำหนดการ)
         วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  
         วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์   
        คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
         คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
         คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
คำชี้แจง

-  ผู้ที่สนใจจะสมัครใน 5 สาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น
 ไม่สามารถเลือกเป็นสาขาอันดับ 2 หรือ 3

การสมัครเข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอน ( หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่าง ๆ )
1. การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยพายัพสอบเข้าใหม่)
2. การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
3. การขอเทียบโอนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
4. การขอเข้าศึกษาปริญญาตรีที่สอง
5. การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Download ที่นี่
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833