มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
หน้าหลัก หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)
  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

          (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561    
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561)
ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรไทย)    เปิดรับสมัครแล้ว
1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ

      1.1 กำหนดการรับตรงทุกสาขาวิชา (ที่ไม่มีการสอบ)       คลิกดูรายละเอียดที่นี่...   
                     - มีคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
      นวัตกรรมการประกอบการ
          ทางสังคม

      จิตวิทยา
      ภาษาอังกฤษ
      ภาษาและวัฒนธรรมจีน
      ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           สำหรับชาวต่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
      การตลาด
      การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
      การจัดการ
          - วิชาเอก การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
          - วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
      การบัญชี
      การเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาศาสตร์
      วิทยาการคอมพิวเตอร์
      วิศวกรรมซอฟต์แวร์
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะเศรษฐศาสตร์
      เศรษฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
      นิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
       นิติศาสตร์
 
ระดับปริญญาโท          คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ประจำปีการศึกษา 2561      คลิกดูรายละเอียดที่นี่...  
วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)    ( International College )     click here...
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ
         (English Communication)

    เทคโนโลยีสารสนเทศ
        (Information Technology)

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         (International Business Management)

    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
         (Hospitality Industry Management)
ระดับปริญญาโท ( Graduate programs : M.A.)
 ภาษาศาสตร์
    (Linguistics)

 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
    (Teaching English to Speakers of Other Languages)
ระดับปริญญาเอก ( Graduate programs : Ph.D.)
 การสร้างสันติภาพ
    (Peace Building)
 
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักพัฒนานักศึกษา
 Boonnak Shop      - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด