หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

ครั้งที่ 1   (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 2       หมายเหตุ :- หากผู้สมัครรายงานตัวครบตามจำนวนแล้ว ทางสาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์โดยการงดรับสมัครในครั้งถัดไป

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561

สมัครทางไปรษณีย์
ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

                                 3 มกราคม - 23 มีนาคม 2561
( ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 23 มี.ค. 2561 )

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...
3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )


สอบความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์ - ภาษาอังกฤษ
และสอบสัมภาษณ์
26 - 27 เมษายน 2561   เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ชั้น 2  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )
4 พฤษภาคม 2561    คลิกที่นี่...
รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
7 - 18 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561   เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง PC201   อาคารเพ็นเทคอสต์
มหาวิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561

ต้นเดือนมิถุนายน 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ สกอ. รับรอง
2.  รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
3.  มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
4.  ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ก)  เอกสารที่ส่งให้ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

        1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             หรือ Download ใบสมัคร     สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา

        2. สำเนา Transcript............................................................................ จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................ จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาทะเบียนบ้าน.............................................................................. จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. สำเนาใบรับรองการรับบัพติศมา หรือจดหมายรับรองจากคริสตจักร ที่ระบุวันเดือนปีที่ผู้สมัครรับบัพติศมา และยืนยันว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ฯ
        6. จดหมายรับรองจากคณะธรรมกิจของคริสตจักร หรือคณะกรรมการของคริสตจักรที่ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ระบุการรับทราบ
             และรับรองผู้สมัครในการสมัครเรียน Download แบบฟอร์ม
        7. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
        8.  แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี Download แบบฟอร์ม
        9. จดหมายรับรองการให้ทุนจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา (ระบุจำนวนทุนการศึกษาและระยะเวลาที่จะได้รับการสนับสนุน Download แบบฟอร์ม
      10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)..........................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
      11. จดหมายอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด  (กรณีลาศึกษาต่อ)
      12. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ข) เอกสารตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
    ที่ผู้รับรองจะต้องนำส่งให้...วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โดยตรง

 
          1.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          2.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากผู้นำคริสเตียนในคริสตจักร หรือคณะ หรือองค์กร (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          3.  หากจบจากสถาบันพระคริสต์ธรรมอื่น จะต้องมีแบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ในสถาบันที่สำเร็จการศึกษามา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 2 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1   กรณีสมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย ์   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2   กรณีสมัครทางไปรษณีย์    ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.-

ขั้นตอนที่ 1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัคร  ไ ด้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร    

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี (โดยเลือก อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก)  ดังนี้
                   3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัต ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ...

เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ :   เชียงใหม่ 50000
ชื่อผู้รับเงิน :   หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อผู้ฝากเงิน :   ชื่อของผู้สมัคร

                              *  แล้วให้แนบธนาณัติ (ต้นฉบับ-ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัครด้วย

         หรือ   3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท กระแสรายวัน 
                           เลขที่บัญชี  468-035701-7  ( ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 )
 (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)

                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย


         หรือ   3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์
                           ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)
                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย


ขั้นตอนที่ 4. บรรจุใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัคร, เอกสารการโอนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านธนาคารหรือธนาณัต
                
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3       ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")


 

ประมาณการค่าลงทะเบียนเรียน ( รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ดูรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
โทร. 053 249508
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ