เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561   ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รอบที่ 1   (คลิกที่นี่..)
รอบที่ 2   (คลิกที่นี่..)
รอบที่ 3   (คลิกที่นี่..)
รอบที่ 4   (คลิกที่นี่..)

รอบที่ 5       หมายเหตุ :- หากผู้สมัครรายงานตัวครบตามจำนวนแล้ว ทางสาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์โดยการงดรับสมัครในครั้งถัดไป

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561

สมัครทางไปรษณีย์
ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

                      29 มีนาคม - 20 เมษายน 2561
( ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 20 เม.ย. 2561 )

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

                      29 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2561
                               เวลา 08.30 - 16.00 น.
                        ( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์
                         และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 11 -17 เมษายน 2561 )

รายละเอียดการสอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป     
                                    (มาก่อนสอบก่อน ตามลำดับ)
สอบสัมภาษณ์
ณ   ห้อง PC120   ชั้น 1   อาคารเพ็นเทคอสต์
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )

11 พฤษภาคม 2561     คลิกที่นี่...

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

15 - 17 พฤษภาคม 2561
 เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561   เวลา 09.00 น.
เปลี่ยนเป็น   ณ ห้องประชุม มาร์ธา บัทท์  อาคารปัญญาจารย์ (ติดกับศูนย์รับนักศึกษา)
มหาวิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561

ต้นเดือนมิถุนายน 2561


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
     ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. มีความประพฤติดี
3. มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
      หรือ Download ใบสมัคร   สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)....................................... จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน........................................................... จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
5. ใบแสดงความคิดเห็น (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ) .................................. จำนวน 1 ฉบับ Download
      (ให้ผู้สมัคร Download สั่ง print แล้วกรอกด้วยปากกา และติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
6. หนังสือรับรองเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร (Letters of recommendation)............................ จำนวน 2 ฉบับ Download
      (หนังสือรับรองโดยบุคคล 2 ท่าน ๆ ละ 1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่เคยสอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น)
        โดยให้ผู้รับรองกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและปิดผนึกจดหมายที่แนบมา พร้อมส่งในวันสมัคร

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

กรณีย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น และมีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. ระเบียนการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัยเดิม ....................................1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ
2. สำเนาคำอธิบายรายวิชา (Crose Description) ของวิชาที่เรียนผ่านแล้ว.........1 ชุด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ใบแสดงความคิดเห็น (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ)
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 2 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1    กรณีสมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย ์   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
                 ถนนวงแหวนรอบกลาง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2    กรณีสมัครทางไปรษณีย์    ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.-

ขั้นตอนที่ 1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัคร  ได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร     

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเอกสาร และถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี (โดยเลือก อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก)   ดังนี้
                  3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัต ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ...

เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ :   เชียงใหม่ 50000
ชื่อผู้รับเงิน :   หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อผู้ฝากเงิน :   ชื่อของผู้สมัคร

                              *  แล้วให้แนบธนาณัติ (ต้นฉบับ-ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัครด้วย

         หรือ   3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท กระแสรายวัน 
                           เลขที่บัญชี  468-035701-7  ( ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 )
 (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)

                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย


         หรือ   3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์
                           ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)
                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย


ขั้นตอนที่ 4. บรรจุใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัคร, เอกสารการโอนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านธนาคารหรือธนาณัต
                
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3       ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
 


            ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ )
ดูรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...
  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
  อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
  โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241
  โทรสาร 053 851478 ต่อ 240
หรือ
  เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
  โทร. 053 851478 ต่อ 7218

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ