หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

ครั้งที่ 1   (คลิกที่นี่..)

 ครั้งที่ 2       หมายเหตุ :- หากผู้สมัครรายงานตัวครบตามจำนวนแล้ว ทางสาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์โดยการงดรับสมัครในครั้งถัดไป

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562

สมัครทางไปรษณีย์
ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

                                 7 มกราคม - 22 มีนาคม 2562
( ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 22 มี.ค. 2562 )

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...
7 มกราคม - 29 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )


สอบความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์ - ภาษาอังกฤษ
และสอบสัมภาษณ์
25 - 26 เมษายน 2562   เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ชั้น 2  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )
3 พฤษภาคม 2562   คลิกที่นี่...
รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
6 - 17 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง -
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562

4 มิถุนายน 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ สกอ. รับรอง
2. รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
3. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
4. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ก)  เอกสารที่ส่งให้ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

        1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             หรือ Download ใบสมัคร     สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา

        2. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว ..............................................................1 รูป
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนา Transcript............................................................................1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. สำเนาทะเบียนบ้าน............................................................................. 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)...............1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        7. สำเนาใบรับรองการรับบัพติศมา หรือจดหมายรับรองจากคริสตจักร ที่ระบุวันเดือนปีที่ผู้สมัครรับบัพติศมา และยืนยันว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ฯ
        8. จดหมายรับรองจากคณะธรรมกิจของคริสตจักร หรือคณะกรรมการของคริสตจักรที่ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ระบุการรับทราบ
             และรับรองผู้สมัครในการสมัครเรียน Download แบบฟอร์ม
        9. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
      10.  แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี Download แบบฟอร์ม
      11. จดหมายรับรองการให้ทุนจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา (ระบุจำนวนทุนการศึกษาและระยะเวลาที่จะได้รับการสนับสนุน Download แบบฟอร์ม
      12. จดหมายอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด  (กรณีลาศึกษาต่อ)


ข) เอกสารตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
    ที่ผู้รับรองจะต้องนำส่งให้...วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โดยตรง

 
          1.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          2.  แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากผู้นำคริสเตียนในคริสตจักร หรือคณะ หรือองค์กร (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          3.  หากจบจากสถาบันพระคริสต์ธรรมอื่น จะต้องมีแบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ในสถาบันที่สำเร็จการศึกษามา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 2 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1   กรณีสมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย ์   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2   กรณีสมัครทางไปรษณีย์    ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.-

ขั้นตอนที่ 1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัคร  ไ ด้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร    

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. บรรจุใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัคร
                
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1, 2       ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")


 

ประมาณการค่าลงทะเบียนเรียน ( รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ดูรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
โทร. 053 249508
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com