เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562   ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

รอบที่ 1   (คลิกที่นี่..)
รอบที่ 2   (คลิกที่นี่..)
รอบที่ 3   (คลิกที่นี่..)
รอบที่ 4   (คลิกที่นี่..)

รอบที่ 5       หมายเหตุ :- หากผู้สมัครรายงานตัวครบตามจำนวนแล้ว ทางสาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์โดยการงดรับสมัครในครั้งถัดไป

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562
สมัครทางไปรษณีย์
ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...
                               1 - 24 พฤษภาคม 2562
( ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 24 พ.ค. 2562 )
สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

       1 - 31 พฤษภาคม 2562
             เวลา 08.30 - 16.00 น.
        ( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

รายละเอียดการสอบ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

                   - ทางคณะฯ จะติดต่อไปยังผู้สมัคร
                     เพื่อนัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )

- จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง -

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

- จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง -

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง -

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562

ต้นเดือนมิถุนายน 2562


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขาวิชานิติศาสตร์
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
     โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกชื่อทำนองเดียวกัน


1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
      หรือ Download ใบสมัคร     สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)....................................... จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน........................................................... จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
5. หนังสือรับรองเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร (Letters of recommendation)... จำนวน 2 ฉบับ Download
      (หนังสือรับรองโดยบุคคล 2 ท่าน ๆ ละ 1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่เคยสอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น)
        โดยให้ผู้รับรองกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและปิดผนึกจดหมายที่แนบมา พร้อมส่งในวันสมัครกรณีย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น และมีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. ระเบียนการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัยเดิม ....................................1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ
2. สำเนาคำอธิบายรายวิชา (Crose Description) ของวิชาที่เรียนผ่านแล้ว.........1 ชุด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 2 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1   กรณีสมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร  ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย ์   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
                 ถนนวงแหวนรอบกลาง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2   กรณีสมัครทางไปรษณีย์    ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.-

ขั้นตอนที่ 1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัคร  ได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร     

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. บรรจุใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัคร
                
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1, 2       ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
 


            ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ )
ดูรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...
  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
  อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
  โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241
  โทรสาร 053 851478 ต่อ 240
หรือ
  เลขานุการ  คณะนิติศาสตร์  โทร. 053 851478 ต่อ 5102, 5103
  หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ (ปริญญาโท) โทร. 053 851478 ต่อ 5130
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com