หลักสูตรไทย
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน (โดยประมาณ) ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี    คลิกที่นี่...

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)    คลิกที่นี่...

หลักสูตรนานาชาติ (International College)
Tuition and Fees            คลิกที่นี่ (Click here)...

ติดต่อ (Contact)

สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
  (Registration and Admission Office   Tel. 053 851478  ext. 366, 372)
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 292, 293, 297
  (Finance Office  Tel. 053 851478  ext. 292, 293, 297)
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833


  การเดินทางไมหาวิทยาลัยพายัพ 
เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ