ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก)
คณะ / สาขาวิชา
จำนวนเงิน (บาท)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตร 4 ปี)
61,550
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
54,050
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
54,050
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
58,050
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 4 ปี)
57,050
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร 4 ปี)
60,050
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี)
52,050
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี)
52,050
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี)
51,050
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร 4 ปี)
50,050
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
48,050
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
79,650
คณะเภสัชศาสตร์  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
88,050
วิทยาลัยดุริยศิลป์  
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
63,050
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
51,150
หมายเหตุ -
1. รายละเอียดค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก  จะแจกแจงให้ทราบในใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน
2. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนข้างต้น ไม่รวม ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ค่าตำรา ค่าเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแต่ละบุคคล
3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนข้างต้น สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ส่วนสัญชาติอื่น กรุณาสอบถามได้ที่...แผนกการเงิน
มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 291, 297


แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ   ปรับปรุง ณ 22 มีนาคม 2559
  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
    แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว