กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่...แผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 291, 297
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ (ปรับปรุง ณ 8 มกราคม 2561)