ค่าลงทะเบียนเรียน
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ)
ภาคการศึกษาแรกเข้า
( หลักสูตรไทย )
หมายเหตุ
หลักสูตร / สาขา
( โดยประมาณ )
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
57,500
จำนวนเงินขึ้นอยู่กับ
รายวิชาเสริมพื้นฐาน
ที่ต้องลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
53,000
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
75,600 - 98,100
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
43,300
 

หมายเหตุ -
1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนข้างต้น เป็นจำนวนเงิน (โดยประมาณ) สำหรับภาคการศึกษาแรกเข้า 
ส่วนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่น สอบถามได้ที่...แผนกการเงิน

2. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนข้างต้น สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย
ส่วนสัญชาติอื่น กรุณาสอบถามได้ที่... แผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 291, 293, 297

แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักบริหารการเงิน  ณ 18 กุมภาพันธ์ 2562