TH  |  EN   |  CN                                                                                                                                                                                                               
มหาวิทยาลัยพายัพ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ปีการศึกษา 2562  (น.ศ.ชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องอยู่หอพัก)


กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่...แผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 291, 297

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ (ปรับปรุง ณ 6 กุมภาพันธ์ 2562)