มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี โดยการเทียบโอน

 รอบที่ 1  (คลิกที่นี่..)
 รอบที่ 2  (คลิกที่นี่..)
 รอบที่ 3  (คลิกที่นี่..)
 รอบที่ 4  (คลิกที่นี่..)

 รอบที่ 5       (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน )

ยื่นใบสมัคร
และทำการเทียบโอน ด้วยตัวเอง เท่านั้น

( *** โปรดอ่าน "เอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารประกอบการเทียบโอน"  ด้านล่าง *** )

13 - 28 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เปิดบริการทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ณ ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อบรมวิชาศึกษาทั่วไป
( - เวลาและสถานที่อบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - )
สอบวิชาศึกษาทั่วไป
( - เวลาและสถานที่อบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - )
อบรมวิชาเฉพาะ
( - เวลาและสถานที่อบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - )
สอบวิชาเฉพาะ
( - เวลาและสถานที่อบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - )

ตรวจสอบผลการเทียบโอน และตารางเรียน
( - จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - )
ทางเว็บไซต์ reg.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ในวันยื่นสมัครและทำการเทียบโอน
ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2560

1 สิงหาคม 2560

 ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

             แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
          แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ


คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
   จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
      (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560
                        หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
                          มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560)

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค
   หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ


1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
    มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.......................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ระดับ ปวส. (รบ.1)  3 ภาคเรียนขึ้นไป................. 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แนบ-คำอธิบายรายวิชาของ หลักสูตร ปวส.ที่ผู้สมัครเรียนมา (เพื่อใช้ประกอบการเทียบโอน)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี).........................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท

เอกสารประกอบการเทียบโอน  ( ยื่นพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร ในวันที่มาสมัคร )
1. หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่จบ ปวส. (รบ.1) ฉบับจบจริง  จำนวน 1 ฉบับ
    พร้อมกับสำเนาอีก 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. กรุณาเตรียมเงินค่าอบรม วิชาละ 500.- บาท  (ส่วนจำนวนวิชานั้น ขึ้นอยู่ที่ผลการพิจารณาเทียบโอน)


สมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
          ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
                มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
                              อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                               ถนนวงแหวนรอบกลาง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (50000)
                              โทร. 053 851478 - 86  ต่อ 240, 241   สายตรง 053 245607


ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833