คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)


การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาค (2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน ต่อปีการศึกษา)
เรียนในวันศุกร์ (เวลา17.00-21.00 น.) และวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 08.00-17.00 น.)
เรียนแบบหลักสูตร Block Course เรียนจบ 1 วิชา สอบเก็บเกรดได้เลย หน่วยกิตรวม 137 หน่วยกิต จบที่เกรด 2.00 ขึ้นไป 
เป็นหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ รับรองมาตรฐานโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นทนายความ เปิดสำนักกฎหมายได้ หรือเป็นอาชีพที่ 2 เสริมอาชีพหลักที่ทำอยู่แล้ว สร้างรายได้เพิ่ม หรือ เพิ่มคุณวุฒิในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถสอบเป็นนิติกร ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาได้

หมายเหตุ
1. สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ/หรือเทียบประสบการณ์การทำงานได้ ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนดเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยพายัพ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในกรณีที่ผู้สมัครไม่ถึงจำนวนรับ

ระยะเวลาการศึกษา
- ระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี   หมายเหตุ - สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา)


กำหนดการรับสมัคร   รอบที่  1  (คลิกที่นี่..)

กำหนดการรับสมัคร   รอบที่  2  (คลิกที่นี่..)

กำหนดการรับสมัคร   รอบที่  3 

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว

ตั้งแต่บัดนี้  -  29 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สอบสัมภาษณ์
ณ คณะนิติศาสตร์  อาคารผู้วินิจฉัย
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก)
1 - 2 สิงหาคม 2559
- ทางคณะฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ทราบ ภายหลังจากวันที่ยื่นสมัคร -
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 สิงหาคม 2559
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
8 - 11 สิงหาคม 2559
เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การเทียบโอน
- ยื่นแฟ้มสะสมงาน/ประสบการณ์                                                                          
- รับการพิจารณาและ/หรือโดยการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
( - โดยทางสาขาวิชาจะดำเนินการต่อไป - )
ประกาศผลการเทียบโอนรายวิชา
ตรวจสอบผลการเทียบโอน
ผ่านระบบบริการการศึกษา ของสำนักทะเบียนกละการรับนักศึกษา
ที่เว็บไซต์ reg.payap.ac.th หรือ คลิกที่นี่...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ เปิดภาคการศึกษา
13 สิงหาคม 2559

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
              1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
    หรือ  1.2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก   ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ


(ก) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
        1. ขอรับใบสมัคร เข้าศึกษาต่อได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)"
        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ด้านหน้า และด้านหลัง)...1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ.................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)...............................................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ หนังสือรับรองการทำงาน / คำอธิบายลักษณะของงานจากหน่วยงานต้นสังกัดในระยะเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
        6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
(ข) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
        1. ขอรับใบสมัคร เข้าศึกษาต่อได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)"
        2. สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก.............................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ...............................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)............................................................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)


สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241

ค่าลงทะเบียนเรียน (โดยประมาณ) สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายละเอียด
ภาคการศึกษาละ
- ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาปกติ
20,000 บาท
- ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายในภาคฤดูร้อน
10,000 บาท
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมแรกเข้า
15,400 บาท
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 1
  7,400 บาท
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 2
  5,000 บาท
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน
  1,700 บาท

หมายเหตุ - *** เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สามารถเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ / ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***

ดูแผนแนะนำการศึกษา  คลิกที่นี่...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์
โทร. 053-851478 ต่อ 5102, 5103, 5106
โทร. 053-851649-50

ผู้ประสานงานหลักสูตร
- อาจารย์อธิป จันทนโรจน์ โทร. 081-5300904
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว