คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)


การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาค (2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน ต่อปีการศึกษา)
เรียนในวันศุกร์ (เวลา17.00-21.00 น.) และวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 08.00-17.00 น.)
เรียนแบบหลักสูตร Block Course เรียนจบ 1 วิชา สอบเก็บเกรดได้เลย หน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต จบที่เกรด 2.00 ขึ้นไป 
เป็นหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ รับรองมาตรฐานโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียนจบแล้วสามารถสอบประกอบอาชีพเป็นทนายความ เปิดสำนักกฎหมายได้ หรือเป็นอาชีพที่ 2 เสริมอาชีพหลักที่ทำอยู่แล้ว สร้างรายได้เพิ่ม หรือ เพิ่มคุณวุฒิในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถสอบเป็นนิติกร ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาได้

หมายเหตุ
1. สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ/หรือเทียบประสบการณ์การทำงานได้ ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนดเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยพายัพ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในกรณีที่ผู้สมัครไม่ถึงจำนวนรับ

ระยะเวลาการศึกษา
- ระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี   หมายเหตุ - สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา)

กำหนดการรับสมัคร   

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว


ตั้งแต่บัดนี้  -  31 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สอบสัมภาษณ์
ณ คณะนิติศาสตร์  อาคารผู้วินิจฉัย
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก)
- ทางคณะนิติศาสตร์ 
จะติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ -
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )
- หลังจากที่สอบสัมภาษณ์แล้ว -   คลิกที่นี่...
การเทียบโอน
โดยการยื่นแฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน/
คำอธิบายลักษณะของงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อรับการพิจารณาและ/หรือโดยการสัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

- ในวันที่มารายงานตัวนักศึกษาใหม่ -
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
- จะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ -

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
7 มิถุนายน 2562  เวลา 17.30 น.
ณ ห้องประชุม PV107 อาคารผู้วินิจฉัย
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก)

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562
7 มิถุนายน 2562  เวลา 17.30 น.
ณ ห้องประชุม PV107 อาคารผู้วินิจฉัย
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก)

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
             1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
    หรือ  1.2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก   ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ


(ก) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
        1. ขอรับใบสมัคร เข้าศึกษาต่อได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)"
        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ด้านหน้า และด้านหลัง)...1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ.................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี).............................................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ หนังสือรับรองการทำงาน หรือ คำอธิบายลักษณะของงานจากหน่วยงานต้นสังกัดในระยะเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)

(ข) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
        1. ขอรับใบสมัคร เข้าศึกษาต่อได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)"
        2. สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก.............................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ...............................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)..........................................................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ค) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 หรือ บุคลากรหน่วยงานปกตรองส่วนท้องถิ่น
        1. ขอรับใบสมัคร เข้าศึกษาต่อได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)"
        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ด้านหน้า และด้านหลัง)...1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ.................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี).............................................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
        5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) - กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
              คำอธิบายลักษณะของงานจากหน่วยงานต้นสังกัดในระยะเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
        6. สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานยืนยันว่าศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน .... 1 ฉบับ 


สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86  ต่อ 240, 241

ค่าลงทะเบียนเรียน (โดยประมาณ) สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายละเอียด
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
ตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)
- ค่าเล่าเรียน
20,000
20,000
10,000
20,000
20,000
10,000
 
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
16,350
5,000
 1,700
7,500
5,000
1,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
 36,350
25,000
11,700
27,500
25,000
11,700
137,250

หมายเหตุ - *** เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สามารถเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ / ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***
ดูแผนแนะนำการศึกษา  คลิกที่นี่...     ( เป็นเพียงแบบจำลอง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน )


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์
โทร. 053 851478 ต่อ 5102, 5103, 5106
โทร. 053 851649-50

ผู้ประสานงานหลักสูตร
- อาจารย์ สุรชัย  เดชพงษ์   โทร. 086-6716116
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com