ครั้งที่ 1  (คลิกที่นี่..) ,   ครั้งที่ 2  (คลิกที่นี่..) ,   ครั้งที่ 3  (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 4  (คลิกที่นี่..) ,   ครั้งที่ 5  (คลิกที่นี่..) ,   ครั้งที่ 6  (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 7  
(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )

สมัครด้วยตนเอง  เท่านั้น
ณ สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์  อาคารศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแก้วนวรัฐ)  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

โทร. 053 266386 หรือ
ติดต่อ...คุณวณีวัลยา สุภาษา โทร. 086-9121797                           
คุณสุดารัตน์ นราภิรมย์อนันต์ โทร. 081-8820122

26 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2559
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ )


สอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี
(-ดูรายละเอียดการสอบ-)

ณ  วันที่มาสมัคร
ณ สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์  อาคารศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

ประกาศผลสอบ

ณ   วันที่มาสมัครและสอบ

รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ตั้งแต่วันที่สอบและทราบผลการสอบ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อจองหอพักมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
จองด้วยตนเอง หรือ เว็บไซต์ http://homes.payap.ac.th/

-หอพักหญิง อัลฟา โทร. 053-851478 ต่อ 4605, 4606, 4608
-หอพักชาย โอเมกา โทร. 053-851478 ต่อ 4610, 4611, 4612
รายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาพายัพ เขตแม่คาว
สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
"Payap Freshy Preparation"

  23 - 24 กรกฎาคม 2559 - รายงานตัวเข้าหอพัก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ    
  25 - 27 กรกฎาคม 2559 - กิจกรรม "Payap Freshy Preparation 2016" 

- เอกสารชี้แจงจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา   คลิกที่นี่...-
เช่น การรายงานตัวเข้าหอพัก,
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่โครงการ Payap Freshy Preparation 2016 และ
อบรม IT for Learning, การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก, การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, การประชุมผู้ปกครอง, การสมัครนักศึกษาวิขาทหาร (ชั้นปีที่ 3,4,5), การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษาชาย      

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
28 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.00 น.  ณ อาคารสายธารธรรม
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2559

1 สิงหาคม 2559

             แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
       แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือ เทียบเท่า
    (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559    
                     ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559)

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
4. มีความรู้ และทักษะทางดนตรี
5. ผ่านเกณฑ์การสอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี


1. Download ใบสมัคร    สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.......................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) ......................................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)...........................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. แบบฟอร์มใบประวัติสำหรับผู้สอบปฏิบัติทางดนตรี..........................................1 ฉบับ Download
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)


  สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
           สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์  อาคารศรีสังวาลย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053 266386

        เกณฑ์การสอบวิชาทฤษฏีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี (-ดูรายละเอียดการสอบ-)


ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด
ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Download

สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

 
เข้าชมเว็บไซต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดุริยศิลป์  โทร. 053 266386
หรือ ติดต่อ...คุณวณีวัลยา  สุภาษา  โทร. 086-9121797
                  คุณสุดารัตน์  นราภิรมย์อนันต์  โทร. 081-8820122

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ