ครั้งที่ 1  (คลิกที่นี่..),    ครั้งที่ 2  (คลิกที่นี่..),    ครั้งที่ 3  (คลิกที่นี่..)
ครั้งที่ 4  (คลิกที่นี่..),    ครั้งที่ 5  (คลิกที่นี่..),    ครั้งที่ 6  (คลิกที่นี่..)
ครั้งที่ 7  (คลิกที่นี่..),    ครั้งที่ 8  (คลิกที่นี่..),    ครั้งที่ 9  (คลิกที่นี่..)
ครั้งที่ 10  (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 11       หมายเหตุ :- หากผู้สมัครรายงานตัวครบตามจำนวนแล้ว ทางสาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์โดยการงดรับสมัครในครั้งถัดไป
(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )

สมัครด้วยตนเอง  เท่านั้น
ณ สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์  อาคารศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแก้วนวรัฐ)  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่
โทร. 053 266386 , 065-8355090 หรือ
ติดต่อ...คุณวณีวัลยา สุภาษา โทร. 064-2964932


18 - 31 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
( เปิดบริการทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ )


สอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี
(-ดูรายละเอียดการสอบ-)

ณ  วันที่มาสมัคร
ณ สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์  อาคารศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ณ   วันที่มาสมัครและสอบ

รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ตั้งแต่วันที่สอบและทราบผลการสอบ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เปิดบริการทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อจองหอพักมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
จองด้วยตนเอง หรือ เว็บไซต์ http://homes.payap.ac.th/

-หอพักหญิง อัลฟา โทร. 053-851478 ต่อ 4605, 4606, 4608
-หอพักชาย โอเมกา โทร. 053-851478 ต่อ 4610, 4611, 4612

ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป     - ดูรายละเอียด คลิกที่นี่...-

- คู่มือหอพักนักศึกษา เขตแม่คาว   คลิกที่นี่...-

  ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
24 กรกฎาคม 2560
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2560

1 สิงหาคม 2560

             แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
       แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือ เทียบเท่า
    (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560         
                     ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560)

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
4. มีความรู้ และทักษะทางดนตรี
5. ผ่านเกณฑ์การสอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี


1. Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.......................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) ......................................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)...........................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. แบบฟอร์มใบประวัติสำหรับผู้สอบปฏิบัติทางดนตรี..........................................1 ฉบับ Download
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

  ดังต่อไปนี้...
  สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
           สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์  อาคารศรีสังวาลย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053 266386, 065-8355090, 064-2964932

 


ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด
ระเบียบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Download

สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

 
เข้าชมเว็บไซต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
- วิทยาลัยดุริยศิลป์ 053-248037
- สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ 053-266386, 065-8355090

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ