คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง (บุคคลทั่วไป)
ครั้งที่ 1   (คลิกที่นี่..)
ครั้งที่ 2   (คลิกที่นี่..)

ครั้งที่ 3     
(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )

สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น
พร้อมยื่นคะแนน O-NET,
GAT 1, GAT 2, PAT 2  ตามเกณฑ์

*** ค่าสมัคร 200 บาท ***

โปรดอ่านคุณสมบัติของผู้สมัคร
และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ข้างล่าง

24 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2561
    เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่*** หมายเหตุ -ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วนำมายื่นในวันสมัคร เท่านั้น
( กรณีที่ผู้สมัคร มีผลคะแนน O-NET, GAT, PAT ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ จะต้องสอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ทั้งนี้ จะต้องชำระค่าดำเนินการสอบรายวิชาละ 50 บาทเพิ่มเติมในวันลงทะเบียนเข้าสอบข้อเขียน )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )
26 มิถุนายน 2561    คลิกที่นี่...
1. สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ Download
2. สอบสัมภาษณ์
     ( โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์ )
28 มิถุนายน 2561   เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )
2 กรกฎาคม 2561   เวลา 14.00 น.    คลิกที่นี่...
ตรวจร่างกาย (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย)
( โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย )
5 กรกฎาคม 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )

9 กรกฎาคม 2561    คลิกที่นี่...

รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ด้วยตนเอง เท่านั้น
12 - 13 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
12 - 15 กรกฎาคม 2561
ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
          แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า)
2.  ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น  และ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน) ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
3.  มีผลคะแนน O-NET, GAT 1, GAT 2, PAT 2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ  ดังนี้

     - ผลคะแนน O-NET (วิชาคณิตศาสตร์).........ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
     - ผลคะแนน GAT 1 (ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1)..................................ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
     - ผลคะแนน GAT 2 (ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2)..................................ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
     - ผลคะแนน PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)................................ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

       * ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT สามารถเข้าไปพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของ สทศ. http://www.niets.or.th/th/
      *** สำหรับ คะแนน GAT, PAT ผู้สมัตรจะต้องเลือกผลสอบครั้งที่ดีที่สุด ***

4.  กรณีที่ผู้สมัคร มีผลคะแนน O-NET, GAT, PAT ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ข้างต้น
     จะต้องสอบรายวิขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
     ทั้งนี้ จะต้องชำระค่าดำเนินการสอบรายวิชาละ 50 บาทเพิ่มเติมในวันลงทะเบียนเข้าสอบข้อเขียน


5.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
6.  เป็นหญิงโสด หรือชายโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
7.  มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
     หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
     ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

8.  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีความผิดปกติ
     ไม่เป็นโรค  หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง จ.เชียงใหม
     หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา

2. - หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )..................  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     - หนังสือรับรองผลการสอบ GAT/PAT (หรือใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT )........  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
       * ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT สามารถเข้าไปพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของ สทศ. http://www.niets.or.th/th/

     ( กรณีที่ผู้สมัคร มีผลคะแนน O-NET, GAT, PAT ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ข้างต้น
       จะต้องสอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
       ทั้งนี้ จะต้องชำระค่าดำเนินการสอบรายวิชาละ 50 บาทเพิ่มเติมในวันลงทะเบียนเข้าสอบข้อเขียน )


3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้าและด้านหลัง).................................1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

** หมายเหตุ-ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วนำมายื่นในวันสมัคร เท่านั้น

เอกสารประกอบการสอบข้อเขียน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) **
    ในวันสอบข้อเขียน แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ Download


สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                 ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241


ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน)   อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา   อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

เข้าชมเว็บไซต์คณะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ...
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร. 053 242532
หรือ 053 851478 ต่อ 4940


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ