สาขาวิชาการบัญชี    

                       ปริญญาบัญชีบัณฑิต

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

51,150

บาท

 

        โครงสร้างหลักสูตร

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

99

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

45

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

39

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาชีพเลือก

15

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

135

หน่วยกิต

 

     แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

AC103

หลักการบัญชี 1

3

AC104

หลักการบัญชี 2

3

 

AC109

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

MK109

หลักการตลาด

3

 

MG109

องค์การและการจัดการ

3

 

 

 

 

 

รวม

21

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

AC202

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3

AC209

การภาษีอากร 1

3

 

AC212

โปรแกรมคอมฯเพื่องานบัญชี

3

AC222

การบัญชีขั้นกลาง 2

3

 

AC221

การบัญชีขั้นกลาง 1

3

AC223

บัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท

3

 

AC282

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

3

FN209

การเงินธุรกิจ

3

 

EC200

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

ST201

สถิติพื้นฐาน

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

AC309

การภาษีอากร 2

3

AC301

ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี

3

 

AC311

การบัญชีขั้นสูง 1

3

AC312

การบัญชีขั้นสูง 2

3

 

AC323

การบัญชีต้นทุน 1

3

AC324

การบัญชีต้นทุน 2

3

 

AC333

การสอบบัญชี 1

3

AC335

ควบคุมและตรวจสอบภายใน

3

 

BA201

การผลิตและการดำเนินงาน

3

AC382

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

3

 

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

AC496

สหกิจศึกษาทางการบัญชี

9

AC413

รายงานการเงิน,การวิเคราะห์

3

 

 

 

 

AC414

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

 

 

 

 

ME xx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

 

 

 

MG409

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

 

 

รวม

9

 

รวม

15