สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       

                      ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

48,150

บาท

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

96

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

57

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกเลือก หรือวิชาโท

30

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาภาษา

9

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

132

หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

1

AE100

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

0

AE116

การสนทนา 2

 

AE115

การสนทนา 1

3

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

 

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพ

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

 

 

รวม

15

 

รวม

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

2

AE203

การอ่าน 1

3

AE204

การอ่าน2

 

AE209

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

3

AE212

การเขียน2

 

AE211

การเขียน 1

3

AE224

พื้นฐานวรรณคดี 2

 

AE223

พื้นฐานวรรณคดี 1

3

AE235

วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์

 

AE234

สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น

3

ME/FL/FE/MN2

วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ/วิชาโท

 

ME/FE/FL/MN

วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ/วิชาโท

3

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

3

AE206

การอ่านเชิงวิเคราะห์

3

AE303

การอ่านเชิงวิพากษ์

 

AE311

การเขียนความเรียง

3

AE312

การเขียนเชิงวิชาการ

 

AE371

อังกฤษธุรกิจ 1

3

AE315

การพูดในที่ชุมชน

 

AE411

หลักการแปล

3

ME/FL/FE/MN

วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ/วิชาโท

 

ME/FE/FL/MN2

วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ/วิชาโท

6

ME/FE/FL/MN2

วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ/วิชาโท

 

 

รวม

18

 

รวม

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

4

ME/FL/FE/MN5

วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ/วิชาโท

15

AE492

การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

ME/FL/FE/MN2

วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ/วิชาโท

 

 

รวม

15

 

รวม