สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

                                   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

48,150

บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

 

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

 

2

หมวดวิชาเฉพาะ

96

หน่วยกิต

 

2.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

54

หน่วยกิต

 

2.2

กลุ่มวิชาเอกเลือก และ หรือวิชาโท

36

หน่วยกิต

 

2.3

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

6

หน่วยกิต

 

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

รวม

132

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพ

3

 

JC100

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

0

JC102

ภาษาญี่ปุ่น 2

6

 

JC101

ภาษาญี่ปุ่น 1

6

JC182

ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

3

 

JC181

ญี่ปุ่นศึกษา

1

 

 

 

 

 

รวม

19

 

รวม

21

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

JC201

ภาษาญี่ปุ่น 3

4

JC202

ภาษาญี่ปุ่น 4

4

 

JC211

การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1

3

JC212

การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2

3

 

JC221

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1

3

JC213

การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1

3

 

JC231

อักษรคันจิ 1

3

JC282

วรรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น

3

 

JC281

วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น

3

ME/MN2

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

6

 

 

รวม

19

 

รวม

22

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

AE215

การสนทนา 1

3

AE216

การสนทนา 2

3

 

JC382

วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่เบื้องต้น

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

ME/MN3

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

9

JC391

วิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่

3

 

 

 

 

ME/MN3

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

9

 

 

รวม

15

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

JC496

สหกิจศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

9

 

JC492

สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

3

 

 

 

 

ME/MN

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

9

 

รวม

9