สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์       ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

65,150

บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

   

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

99

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาบังคับ

62

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

16

หน่วยกิต

2.2.1

กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี (เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)

8

หน่วยกิต

2.2.2

กลุ่มวิชารวมวง

8

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก

21

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

รวม

135

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกืต

1

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

MUA101

ทฤษฎีดนตรีสากล 1

3

MUA102

ทฤษฎีดนตรีสากล 2

3

 

MUA103

การอ่าน ฟัง เขียน 1

2

MUA104

การอ่าน ฟัง เขียน 2

2

 

MUA105

พื้นฐานจังหวะ 1

1

MUA106

พื้นฐานจังหวะ 2

1

 

MUB101

ศิลปะการแสดง

2

MUB112

การร้องเพลงประสานเสียง 2

2

 

MUB111

การร้องเพลงประสานเสียง 1

2

MUG200

พื้นฐานดนตรีไทย

2

 

MUH101

ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1

2

MUH102

ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 2

2

 

MU….

การปฏิบัติเครื่องหรือขับร้อง 1

2

MU….

วิชาการปฏิบัติเครื่องหรือขับร้อง 2

2

 

 

รวม

20

 

รวม

20

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

MUA201

ทฤษฎีการประสานเสียง 1

3

MUA202

ทฤษฎีการประสานเสียง 2

3

 

MUA203

การอ่าน ฟัง เขียน 3

2

MUA204

การอ่าน ฟัง เขียน 4

2

 

MUB211

การร้องเพลงประสานเสียง 3

2

MUB212

การร้องเพลงประสานเสียง 4

2

 

MUE201

คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 1

2

MUE202

คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 2

2

 

MUG202

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

2

MU….

วิชาการปฏิบัติเครื่องหรือขับร้อง 4

2

 

MU….

การปฏิบัติเครื่องหรือขับร้อง 3

2

MU….

วิชารวมวง 1

2

 

 

รวม

19

 

รวม

19

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพ

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

MUA301

เคาน์เตอร์พอยท์1

2

MUB302

ประวัติดนตรีตะวันตก 2

3

 

MUB301

ประวัติดนตรีตะวันตก 1

3

MUB306

การอำนวยเพลงเบื้องต้น

2

 

MUB311

ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 1

2

MUB312

ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 2

2

 

MU….

วิชารวมวง 3

2

MU….

วิชารวมวง 4

2

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

FE xxx2

รายวิชาเลือกเสรี

6

MUJ496

สหกิจศึกษาด้านดนตรี

9

 

MUB305

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี

1

 

 

 

 

MUJ499

โครงงานนักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตร

3

 

 

 

 

 

รวม

10

 

รวม

9