สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

                                                             ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)


ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

51,250

บาท

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

94

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

82

หน่วยกิต

2.1.1

รายวิชาพระคัมภีร์

19

หน่วยกิต

2.1.2

รายวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร

7

หน่วยกิต

2.1.3

รายวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

11

หน่วยกิต

2.1.4

รายวิชาพันธกิจ

32

หน่วยกิต

2.1.5

รายวิชาภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี

3

หน่วยกิต

2.1.6

รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

10

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกเลือก

12

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

รวม

130

 


แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

CT121

พันธสัญญาเดิม 1

3

CT122

พันธสัญญาเดิม 2

3

 

CT123

พันธสัญญาใหม่ 1

3

CT124

พันธสัญญาใหม่ 2

3

 

CT151

การทรงเรียกและพันธกิจ

3

CT162

ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1

1

 

CT171

ประสบการณ์ภาคสนาม 1

1

CT172

ประสบการณ์ภาคสนาม 2

1

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

 

รวม

19

 

รวม

17

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

CT221

หลักการตีความพระคัมภีร์

3

CT232

ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2

2

 

CT231

ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1

2

CT252

คริสเตียนศึกษา 2

2

 

CT251

คริสเตียนศึกษา 1

3

CT254

ศาสนพิธีและการนมัสการ

3

 

CT263

ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2

1

CT256

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ

3

 

CT271

ประสบการณ์ภาคสนาม 3

1

CT264

ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3

1

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพ

3

CT272

ประสบการณ์ภาคสนาม 4

1

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

 

 

 

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

 

รวม

16

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

CT321

ศึกษาพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

2

CT322

ศึกษาพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม

2

 

CT341

คริสต์ศาสนศาสตร์ 1

3

CT342

คริสต์ศาสนศาสตร์ 2

3

 

CT351

การอภิบาลการให้คำปรึกษา 1

3

CT352

อภิบาลและการให้คำปรึกษา 2

2

 

CT353

การเทศนา 1

3

CT354

การเทศนา 2

2

 

CT355

การใช้เพลงนมัสการ

2

CT356

การบริหารคริสตจักร

3

 

CT371

ประสบการณ์ภาคสนาม 5

1

CT372

ประสบการณ์ภาคสนาม 6

1

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

รวม

17

 

รวม

16

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

CT431

ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย

3

CT494

คริสตจักรและชุมชน

3

 

CT441

คริสต์จริยศาสตร์

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

CT443

ศาสนาหลักของโลก

2

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

CT451

การประกาศพระกิตติคุณและการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม

3

 

 

 

 

CT471

ประสบการณ์ภาคสนาม 7

1

 

 

 

 

FE xxx

 รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

9