สาขาวิชานิเทศศาสตร์           ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

54,150  บาท

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

96

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกน

15

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

57

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก

24

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

135

หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

CA101

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

3

CA241

วาทวิทยา

3

 

CA211

วารสารศาสตร์เบื้องต้น

3

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

 

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

TC203

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

CA202

เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพเบื้องต้น

3

CA204

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

3

 

CA204

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

3

CA205

การสื่อสารกับสังคม

3

 

CA231

หลักการโฆษณา

3

CA221

หลักการประชาสัมพันธ์

3

 

CA261

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

3

CA271

สื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์

3

 

CA271

สื่อดิจิตอลเพื่อการสร้างสรรค์

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

MK109

หลักการตลาด

3

 

LA101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

3

CA202

เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ

3

 

 

รวม

21

 

รวม

21

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

CA301

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน

3

CA303

ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร

3

 

CA304

ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

3

CA345

การสื่อสารเชิงธุรกิจ

3

 

CA315

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

3

CA368

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

3

 

CA368

วิทยุกระจายเสียง

3

CA369

การผลิตรายการโทรทัศน์

3

 

CA369

การผลิตรายการโทรทัศน์

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

CA402

สื่อทางเลือก

3

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

EC200

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3

 

 

 

 

MG109

องค์การและการจัดการ

3

 

 

 

 

 

รวม

24

 

รวม

21

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

CA496

สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์

9

CA492

สัมมนาทางนิเทศศาสตร์

3

 

 

 

 

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

FE xxx2

รายวิชาเลือกเสรี

6

 

 

 

 

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

9

 

รวม

18