สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

                                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

57,150

บาท

  

        โครงสร้างหลักสูตร

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

97

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกน

18

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

64

หน่วยกิต

2.2.1

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

9

หน่วยกิต

2.2.2

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

11

หน่วยกิต

2.2.3

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

28

หน่วยกิต

2.2.4

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

13

หน่วยกิต

2.2.5

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท

15

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

133

หน่วยกิต

 

 

   แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

CH111

เคมีพื้นฐาน

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

SE101

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

3

MG109

องค์การและการจัดการ

3

 

SE110

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4

SE120

ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา

3

 

 

รวม

19

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

EC200

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

MA115

แคลคูลัส 1

3

SE212

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

3

 

PH111

ฟิสิกส์พื้นฐาน

3

SE222

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

3

 

SE140

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

3

SE231

ระบบปฏิบัติการ

3

 

SE211

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

3

SE260

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3

 

SE230

โครงสร้างคอมพิวเตอร์

3

ST201

สถิติพื้นฐาน

3

 

 

รวม

21

 

รวม

21

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

MA222

พีชคณิตเชิงเส้น

3

ME/MN

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

3

 

ME/MN

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

3

SE313

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

3

 

SE341

กระบวนการซอฟต์แวร์และคุณภาพ

3

SE345

การทวนสอบและการทดสอบ

3

 

SE342

กำหนดและจัดการทางซอฟต์แวร์

3

SE347

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์

3

 

SE343

การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์

3

SE348

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกร

3

 

SE344

การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการ

3

SE396

การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์

2

 

 

รวม

18

 

รวม

17

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

FE xxx2

รายวิชาเลือกเสรี

6

SE496

สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

9

 

SE492

สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1

 

 

 

 

SE499

โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3

 

 

 

 

 

รวม

10

 

รวม

9