สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน    

                                          ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

 

               **เรียนร่วมกับ Shanghai Normal University

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

 

โครงสร้างหลักสูตร

61,650

 

บาท

 

 

 

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

124

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

67

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกเลือก

57

หน่วยกิต

2.2.1

กลุ่มภาษา

37

หน่วยกิต

2.2.2

กลุ่มวัฒนธรรม

20

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

3.1

เลือกเสรี ม.พายัพ

3

หน่วยกิต

3.2

เลือกเสรี ม.SHANGHAI

3

หน่วยกิต

รวม

160

หน่วยกิต

 

 

 

แผนการศึกษา

 

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

CN111

ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1

4

CN112

ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2

5

 

CN113

การฟังและการพูดภาษาจีน 1

3

CN114

การฟังและการพูดภาษาจีน 2

3

 

CN115

การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1

3

CN116

การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพ

3

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

 

 

 

 

รวม

22

 

รวม

20

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

CN211

การฟังและการพูดภาษจีนระดับกลาง 1

4

CN212

การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 2

4

 

CN213

การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 1

6

CN214

การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 2

5

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

 

 

 

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

 

รวม

19

 

รวม

21

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

CN311

การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 1

2

CN312

การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 2

2

 

CN313

การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 1

5

CN314

การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 2

4

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

CN315

ฝึกปฏิบัติ

2

 

ME xxx4

รายวิชาเอกเลือก

10

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

 

 

 

ME xxx3

รายวิชาเอกเลือก

8

 

 

รวม

20

 

รวม

19

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

CN411

การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 3

3

CN413

ระเบียบวิธีการเขียนสารนิพนธ์

3

 

CN412

การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3

3

CN414

การเขียนและสอบสารนิพนธ์

3

 

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือ

3

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

 

 

 

 

รวม

21

 

รวม

18