สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

58,150

บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

98

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกน

21

หน่วยกิต

2.1.1

วิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์

9

หน่วยกิต

2.1.2

วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์

12

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

59

หน่วยกิต

2.2.1

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

9

หน่วยกิต

2.2.2

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

6

หน่วยกิต

2.2.3

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

13

หน่วยกิต

2.2.4

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

28

หน่วยกิต

2.2.5

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท

18

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

134

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

BI111

ชีววิทยาพื้นฐาน

3

CS201

โครงสร้างข้อมูล

3

 

CH111

เคมีพื้นฐาน

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

CS110

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

MA116

แคลคูลัส 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

MA231

คณิตศาสตร์ดิสครีต

3

 

MA115

แคลคูลัส 1

3

ST201

สถิติพื้นฐาน

3

 

 

รวม

19

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

CS211

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

3

CS202

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

3

 

CS232

โครงสร้างคอมพิวเตอร์

3

CS204

ทฤษฎีการคำนวณ

3

 

CS260

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3

CS221

ระบบฐานข้อมูล

3

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

PH111

ฟิสิกส์พื้นฐาน

3

 

 

 

 

 

รวม

21

 

 

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

CS306

ปัญญาประดิษฐ์

3

CS301

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3

 

CS307

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3

CS323

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

 

CS310

ภาษาโปรแกรม

3

CS380

จรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์

3

 

CS333

ระบบปฏิบัติการ

3

CS392

ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์

3

 

CS370

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

3

CS399

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

1

 

MExxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

รวม

21

 

รวม

16

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

CS423

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

3

CS496

สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

9

 

CS499

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2

3

 

 

 

 

FE xxx2

รายวิชาเลือกเสรี

6

 

 

 

 

 

รวม

12

 

รวม

9