สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์          ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

48,150

บาท

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

99

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

48

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

36

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท

15

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

135

หน่วยกิต

 

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

 

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

EC101

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

EC102

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

3

 

 

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

MA116

แคลคูลัส 2

3

 

MA115

แคลคูลัส 1

3

MG109

องค์การและการจัดการ

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

AC103

หลักการบัญชี 1

3

EC206

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3

 

EC204

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3

EC207

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3

 

EC205

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3

EC282

การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

3

 

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

ST201

สถิติพื้นฐาน

3

MK109

หลักการตลาด

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

EC311

ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

3

EC321

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3

 

EC322

สถิติเศรษฐศาสตร์

3

EC323

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัย

3

 

EC326

เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ

3

EC332

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

3

 

EC351

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3

EC353

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

3

 

EC361

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

3

EC384

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

3

 

EC383

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

EC431

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

3

EC496

สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

9

 

EC461

เศรษฐกิจไทย

3

 

 

 

 

EC471

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

3

 

 

 

 

EC492

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

3

 

 

 

 

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

9