สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

                     ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า  

50,150

 

 

 

บาท

 

    โครงสร้างหลักสูตร

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

99

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

39

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

45

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท

15

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

135

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

AC103

หลักการบัญชี 1

3

AC104

หลักการบัญชี 2

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

LA102

กฎหมายธุรกิจ

3

 

MG109

องค์การและการจัดการ

3

MA202

คณิตศาสตร์การเงิน

3

 

MK109

หลักการตลาด

3

 

 

 

 

 

รวม

21

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

AC209

การภาษีอากร 1

3

BA200

สถิติธุรกิจ

3

 

BA201

การผลิตและการดำเนินงาน

3

EC102

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

3

 

BA309

จริยธรรมธุรกิจ

3

FN271

สถาบันการเงิน

3

 

EC101

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

FN272

การจัดการสินทรัพย์

3

 

FN209

การเงินธุรกิจ

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

AC319

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

FN371

การเงินส่วนบุคคล

3

FN376

การจัดการความเสี่ยง

3

 

FN372

การธนาคารและตลาดการเงิน

3

FN377

การจัดการสินเชื่อ

3

 

FN373

การจัดการหนี้สินและทุน

3

FN378

การวิเคราะห์ทางการเงิน

3

 

FN374

การลงทุน

3

FN379

วิจัยทางการเงิน และการลงทุน

3

 

FN375

การเงินระหว่างประเทศ

3

MExxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

 

รวม

18

 

รวม

21

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

FN496

สหกิจศึกษาทางการเงินการธนาคารและการลงทุน

9

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

FN471

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

3

 

 

 

 

FN492

สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน

3

 

 

 

 

MG409

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

 

 

รวม

9

 

รวม

12