สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                        ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

60,150

บาท

 

 

 

 

       โครงสร้างหลักสูตร

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

101

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา

39

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

47

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก

15

หน่วยกิต

2.3.1

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร

9

หน่วยกิต

2.3.2

กลุ่มวิชาการจัดการ

6

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

137

หน่วยกิต

 

 

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

BI110

ชีววิทยา

3

BI116

จุลชีววิทยา

3

 

CH117

เคมี

3

CH118

เคมีอินทรีย์

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

FS101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

MA116

แคลคูลัส 2

3

 

MA115

แคลคูลัส 1

3

PH115

ฟิสิกส์     

3

 

 

รวม

21

 

รวม

19

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

CH218

เคมีเชิงฟิสิกส์

3

CH217

เคมีวิเคราะห์

3

 

CH219

ชีวเคมี

3

FS212

เคมีอาหาร

3

 

FS221

จุลชีววิทยาทางอาหาร

4

FS252

ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ

1

 

FS251

กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาล

2

GE111

สัจจะและบริการ       

3

 

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

IS221

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ

3

 

 

 

 

ST201

สถิติพื้นฐาน

3

 

 

รวม

18

 

รวม

19

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

FS301

อาหารและโภชนาการ

3

FS336

การแปรรูปอาหาร 2

4

 

FS312

การวิเคราะห์อาหาร

4

FS342

วิศวกรรมอาหาร 2

3

 

FS333

การแปรรูปอาหาร 1

3

FS354

ควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร

4

 

FS341

วิศวกรรมอาหาร 1

3

FS361

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1

3

 

FS353

การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร โดยประสาทสัมผัส

2

FS398

 

1

 

MG109

องค์การและการจัดการ

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

FE xxx2

รายวิชาเลือกเสรี

6

FS496

สหกิจศึกษา

9

 

FS471

การจัดการโรงงานอาหาร

3

 

 

 

 

FS492

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1

 

 

 

 

FS498

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2

2

 

 

 

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

 

 

 

รวม

15

 

รวม

9