สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

                   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

52,150

บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

    โครงสร้างหลักสูตร

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

90

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

30

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

30

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก

30

หน่วยกิต

2.3.1

รายวิชาภาษาต่างประเทศ

15

หน่วยกิต

2.3.2

รายวิชาเอกเลือก

15

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9

หน่วยกิต

4

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

135

หน่วยกิต


    แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

AC111

การบัญชีสำหรับธุรกิจ

3

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

 

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

HH132

ความรู้เกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3

 

MK109

หลักการตลาด

3

MG109

องค์การและการจัดการ

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

BA200

สถิติธุรกิจ

3

AC319

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

 

BA201

การจัดการการผลิต

3

BA309

จริยธรรมธุรกิจ

3

 

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

EC203

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3

 

FN209

การเงินธุรกิจ

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

HH232

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ

3

 

HH231

ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

LA102

กฎหมายธุรกิจ

3

 

 

 

 

 

รวม

21

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

AE215

การสนทนา 1

3

AE216

การสนทนา 2

3

 

HH311

การจัดการบริการส่วนหน้า

3

HH321

การจัดการครัวและประกอบอาหาร

3

 

HH312

การจัดการงานส่วนแม่บ้าน

3

HH322

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3

 

HH331

ระเบียบวิธีวิจัย

3

HH323

การควบคุมต้นทุนอาหาร

3

 

HH341

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1

3

HH342

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 2

3

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

HH496

สหกิจศึกษา

9

 

HH343

ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ

3

 

 

 

 

ME xxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

 

 

 

 

MG409

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

 

 

 

 

 

รวม

15

 

รวม

9