สาขาวิชานิติศาสตร์                    ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

54,150

บาท

โครงสร้างหลักสูตร

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

101

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

95

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกเลือก

6

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

137

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

LA111

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

4

LA114

กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา

3

 

 

 

 

LA152

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

2

 

 

รวม

16

 

รวม

17

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

 LA211

กฎหมายลักษณะหนี้

4

LA222

เอกเทศสัญญา 2   

3

 

LA213

กฎหมายลักษณะละเมิด

3

LA224

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคล

2

 

LA215

กฎหมายลักษณะทรัพย์

3

LA228

กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชี

3

 

LA221

เอกเทศสัญญา 1

3

LA232

กฎหมายอาญา 2

4

 

LA231

กฎหมายอาญา 1

4

LA252

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3

 

 

รวม

20

 

 

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

LA311

กฎหมายลักษณะครอบครัว

3

LA312

กฎหมายลักษณะมรดก

3

 

LA315

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

2

LA340

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

2

 

LA321

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท

3

LA344

กฎหมายลักษณะพยาน

3

 

LA323

กฎหมายลักษณะประกันภัย

2

LA346

ระบบยุติธรรมของไทยและธรรมนูญฯ

2

 

LA339

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

2

LA348

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

4

 

LA347

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

4

LA352

กฎหมายภาษีอากร 1

3

 

ME/FE

รายวิชาเอกเลือก/รายวิชาเลือกเสรี

3

ME/FE

รายวิชาเอกเลือก/รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

รวม

19

 

รวม

20

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

LA413

นิติปรัชญา

3

 LA444

กฎหมายลักษณะล้มละลาย

3

 

LA461

กฎหมายแรงงาน

3

LA478

กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล

3

 

LA463

กฎหมายปกครอง

4

LA482

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2

 

LA477

กฎหมายระหว่างประเทศฯคดีเมือง

3

ME/FE

รายวิชาเอกเลือก/รายวิชาเลือกเสรี

3

 

ME/FE

รายวิชาเอกเลือก/รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

 

รวม

16

 

รวม

11