สาขาวิชาการตลาด

                           ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

48,150   บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

93

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

33

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

42

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท

18

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

129

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

AC111

การบัญชีสำหรับธุรกิจ

3

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

LA102

กฎหมายธุรกิจ

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

 

MG109

องค์การและการจัดการ

3

MK109

หลักการตลาด

3

 

 

รวม

18

 

 

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

BA200

สถิติธุรกิจ

3

AC319

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

 

EC203

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3

BA309

จริยธรรมธุรกิจ

3

 

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

FN209

การเงินธุรกิจ

3

MK212

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

MK213

การจัดการราคาและการทำกำไร

3

 

MK211

พฤติกรรมผู้บริโภค

3

MK214

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

BA201

การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

3

MG409

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

 

ME xx2

รายวิชาเอกเลือก

6

MK311

การวิจัยการตลาด

3

 

MK314

การสื่อสารทางการตลาด

3

MK327

การตลาดธุรกิจขนาดย่อม

3

 

MK326

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

3

MK329

การจัดการการขายและศิลปะการขาย

3

 

MK328

การตลาดระหว่างประเทศ

3

MK431

กลยุทธ์การตลาด

3

 

 

 

 

MK432

การจัดการการตลาด

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

MK496

สหกิจศึกษา

9

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

 

 

MK492

สัมมนาทางการตลาด

3

 

 

 

 

MK497

การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ

3

 

 

รวม

9

 

รวม

12