สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม             ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

98,150

บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะด้าน        

189

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

33

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

147

หน่วยกิต

2.2.1

กลุ่มวิชาบังคับ

119

หน่วยกิต

2.2.2

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาเน้น        

16

หน่วยกิต

2.2.2.1

ฝีกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาเน้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

16

หน่วยกิต

2.2.2.2

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาเน้นด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

16

หน่วยกิต

2.2.3

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือก

12

หน่วยกิต

2.2.3.1

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

12

หน่วยกิต

2.2.3.2

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

12

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือก

9

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

รวม

225

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

 

 

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

BI112

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

3

BI114

จุลชีววิทยาและปรสิทวิทยา

3

 

GE102

สัจจะและบริการ

2

GE103

สุขภาวะและสุนทรียภาพ

2

 

GE106

คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา

3

GE104

สันติภาพและความสมานฉันท์

2

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

PHB101

เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาเภสัช

4

PHB103

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

2

 

PHB102

เคมีฟิสิกส์

2

PHB104

ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาเภสัช

4

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

PHB105

สรีรวิทยา

6

 

PHH129

นิเทศเภสัชศาสตร์

1

 

 

 

 

PHT111

การคำนวณทางเภสัชกรรม

1

 

 

 

 

 

รวม

22

 

รวม

22

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

PHB206

คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับเภสัช

3

PHC212

เภสัชกรรมควบคุมและคุณภาพ 2

4

 

PHB207

โรคที่พบในคน

3

PHC231

เคมียา 1     

3

 

PHC211

เภสัชกรรมควบคุมและคุณภาพ 1

3

PHH21

เภสัชวิทยา 1

3

 

PHC221

เภสัชเวท 1

3

PHT213

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

3

 

PHT212

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

3

 

 

 

 

 

รวม

21

 

รวม

19

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

PHC332

เคมียา 2

3

PHB308

ชีวสถิติ

3

 

PHC333

เคมียา 3

3

PHC322

เภสัชเวท 2

3

 

PHH312

เภสัชวิทยา 2

3

PHH315

เภสัชกรรมชีวภาพ,จลนศาสตร์

3

 

PHH313      

เภสัชวิทยา 3

3

PHH321

เภสัชกรรมคลินิกและบำบัด 1

3

 

PHH314

เภสัชกรรมชีวภาพและจลนศาสตร์1

3

PHM311

การจัดการและการบริหารเภสัช

2

 

PHT314

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

3

PHM312      

เภสัชสาธารณสุข

2

 

 

 

 

PHT315

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4

3

 

 

รวม

18

 

รวม

19

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

PHH422

เภสัชกรรมคลินิกและการบำบัด 2

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

PHH423      

เภสัชกรรมคลินิกและการบำบัด 3

3

PHH424

เภสัชกรรมคลินิกและบำบัด 4

3

 

PHM413

หลักการวิจัยทางเภสัชศาสตร์

2

PHH427

โภชนบำบัด

3

 

PHM414

กฎหมายและจริยธรรมการแพทย์

3

PHH428

พิษวิทยาและการใช้ยาผิด

3

 

PHM415

การตลาดทางเภสัชศาสตร์

3

PHP411

โครงการวิจัยพิเศษทางเภสัช 1

1

 

PHM416

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

2

PHP438

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

6

 

PHT416

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5

2

PHT417

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัช

3

 

 

รวม

18

 

รวม

22

ชั้นปี

 

ภาคกรศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

5

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก                 

3

 

PHH525      

เภสัชกรรมคลินิกและบำบัด 5

3

PHC523

ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

2

 

PHM517

เภสัชระบาดวิทยาและศรษฐศาสตร์

3

PHH516

ยาใหม่

3

 

PHP512

โครงการวิจัยพิเศษทางเภสัช2

3

PHH526      

เภสัชกรรมคลินิกและบำบัด 6

3

 

PHT518

การตรวจรับรองทางเภสัชกรรม

3

PHM518

การจัดการร้านยา

3

 

 

 

 

PHP521

สัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรม

1

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคกรศึกษาที่ 1

 

 

 

 

6

PHP631

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอายุรศาสตร์

4

 

 

 

 

PHP632

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสารสนเทศเภสัชศาสตร์/คุ้มครองผู้บริโภค

4

 

 

 

 

PHP633

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก    

4

 

 

 

 

PHP634

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

4

 

 

 

 

 

รวม

16