สาขาวิชาจิตวิทยา          ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า                               48,150     บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

93

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา

42

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกบังคับทางจิตวิทยา (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)

30

หน่วยกิต

2.2.1

(ก) เอกจิตวิทยาสังคม

30

หน่วยกิต

2.2.2

(ข) เอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว

30

หน่วยกิต

2.2.3

(ค) เอกจิตวิทยาพัฒนาการ

30

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาเอกเลือกทางจิตวิทยาหรือวิชาโท

21

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

9

หน่วยกิต

รวม

132

หน่วยกิต

 แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

BI102

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

 

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

PS111

จิตวิทยาทั่วไป

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

PS211

สรีรจิตวิทยา

3

ME xxx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

PS221

จิตวิทยาสังคม

3

PS222

การถ่ายทอดทางสังคม

3

 

PS231

จิตวิทยาการให้การปรึกษา,แนะแนว

3

PS224

จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง

3

 

PS251

จิตวิทยาพัฒนาการ

3

PS272

จิตวิทยาบุคลิกภาพ

3

 

ST201

สถิติพื้นฐาน

3

PS281

สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา

3

 

 

รวม

18

 

 

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

MExx

รายวิชาเอกเลือก

3

 

MExxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

PS323

การจูงใจทางสังคม

3

 

PS322

พลวัตกลุ่ม

3

PS341

จิตวิทยาผู้บริโภค

3

 

PS361

จิตวิทยาการเรียนรู้

3

PS365

จิตวิทยาการรู้คิด

3

 

PS371

การทดสอบทางจิตวิทยา

3

PS381

ทฤษฎีและการวัดเจตคติ

3

 

 

 

 

PS382

ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

MExxx2

รายวิชาเอกเลือก

6

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

PS421

จิตวิทยาชุมชน

3

PS495

การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาสังคม

3

 

PS424

จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์

3

 

 

 

 

PS463

จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล

3

 

 

 

 

PS492

การสัมมนาทางจิตวิทยาสังคม

3

 

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

6

 

 

ภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

 

PS490

สหกิจศึกษาทางจิตวทิยา

9